200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24
23.02.2022

De Ide­a­le Woning in zee met Ther­mo­Vault voor aan­zien­lij­ke ener­gie­be­spa­ring op elek­tri­sche boi­lers in huurwoningen

Wij stap­ten als één van de eer­ste soci­a­le woon­maat­schap­pij­en mee in een proef­pro­ject met Ther­mo­Vault. Zij ont­wik­kel­den een klein appa­raat­je voor de stu­ring en rege­ling van elek­tri­sche boi­lers, accu­mu­la­to­ren en warm­te­pom­pen. Twee jaar gele­den wer­den 57 soci­a­le huur­wo­nin­gen van De Ide­a­le Woning in Ede­gem ermee uit­ge­rust. Die gezin­nen bespaar­den 20% van de ener­gie die ze nor­maal ver­bruik­ten om te ver­war­men, goed voor zo’n € 100 min­der op hun ener­gie­fac­tuur. Dat suc­ces­ver­haal rol­len we nu ver­der uit in nog meer van onze woningen.

Een klein toe­stel­le­tje dat uit het zicht kan wor­den gemon­teerd aan de ver­war­mings­ke­tel of warm­te­boi­ler: meer heeft Ther­mo­Vault niet nodig voor zijn nieu­we oplos­sing. Hier­mee gebeurt de slim­me meting, ana­ly­se en auto­ma­ti­sche stu­ring van de elek­tri­sche water- en ruim­te­ver­war­ming. Boven­dien is het appa­raat­je uni­ver­seel: het past op elke elek­tri­sche boi­ler. En dat zon­der breek- of slijpwerk.

Het slim­me sys­teem zorgt voor zo’n 20% ener­gie­be­spa­ring op elek­tri­sche ver­war­ming en warm water. De gezin­nen mer­ken er niks van: nie­mand moet aan com­fort inboe­ten en je moet zelf niets doen. Meer nog: het appa­raat van Ther­mo­Vault kan zelfs een mel­ding geven op je tele­foon als een toe­stel abnor­maal veel ver­bruikt of lekt.

Beschermd tegen tariefwijzigingen

De slim­me stu­ring van elek­tri­sche warm­te­boi­lers of accu­mu­la­to­ren kan bewo­ners ook bescher­men tegen toe­kom­sti­ge wij­zi­gin­gen in de ener­gie­re­gel­ge­ving en tarief­wij­zi­gin­gen. Als de woning zon­ne­pa­ne­len en een digi­ta­le meter heeft, zorgt het sys­teem ervoor dat er meer ener­gie recht­streeks van de zon­ne­pa­ne­len wordt gebruikt, en min­der van het net. 

Wist je trou­wens dat elek­tri­sche warm­te­boi­lers en accu­mu­la­to­ren kun­nen die­nen als vir­tu­e­le bat­te­rij? Het sys­teem van Ther­mo­Vault kan op kor­te, gepas­te tijd­stip­pen de con­sump­tie uit­stel­len of ver­vroe­gen in het geval van onder- of over­pro­duc­tie. Zo is er meer balans tus­sen vraag en aan­bod en het is kostenefficiënt.

Door de ver­war­mings­ap­pa­ra­ten als opslag­bat­te­rij te gebrui­ken, kun­nen par­ti­cu­lie­ren mee hel­pen de tran­si­tie moge­lijk te maken naar een duur­za­me, groe­ne ener­gie­voor­zie­ning. In ver­ge­lij­king met de thuis­bat­te­rij­en die nu op de markt zijn, bie­den wij tot vijf keer meer opslag­ca­pa­ci­teit tegen een kost­prijs die vijf­tig keer lager ligt”, aldus San­dro Iaco­vel­la, oprich­ter en bezie­ler van ThermoVault.

Beeld chauffage

In alle huur­wo­nin­gen met elek­tri­sche verwarming

De terug­ver­dien­tijd van het sys­teem bedraagt momen­teel min­der dan 4 jaar, enkel en alleen op basis van de intel­li­gen­te stu­ring die stra­lings­ver­lie­zen redu­ceert, inclu­sief hard­wa­re en cloud-geba­seer­de stu­ring. De Ide­a­le Woning gaat deze oplos­sing gaan­de­weg voor­zien in al haar huur­wo­nin­gen met elek­tri­sche boi­lers. In totaal gaat het om meer dan 130 bij­ko­men­de wonin­gen die dit jaar hier­mee uit­ge­rust wor­den. Dit zorgt ervoor dat de elek­tri­sche ver­war­mings­toe­stel­len klaar­ge­stoomd wor­den voor de toekomst.

Dank­zij het inno­va­tief toe­stel van de Vlaam­se start-up Ther­mo­Vault kan De Ide­a­le Woning een ener­gie­be­spa­ring van 100 euro rea­li­se­ren voor een gezin met een elek­tri­sche ver­war­ming van water en ruim­te­ver­war­ming. Dit is een belang­rij­ke stap voor­waarts”, onder­lijnt Dirk de Kort, voor­zit­ter van De Ide­a­le Woning.

Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden