200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Gemid­del­de wachttijd

Hoe lang je nog moet wach­ten tot je aan de beurt bent, kun­nen wij niet weten. Gemid­deld lig­gen de wacht­tij­den voor een appar­te­ment tus­sen de 5 en 10 jaar. 

Bekijk een over­zicht van de gemid­del­de wacht­tij­den voor ver­schil­len­de woning­ty­pes per gemeen­te via de knop hieronder:

Waar­om duurt het zo lang?

Er zijn heel veel kan­di­da­ten bij Thuis­rand. Zo veel dat we niet ieder­een tege­lijk een woning kun­nen geven. Daar­om komen nieu­we kan­di­da­ten op een wacht­lijst terecht tot er een plaats voor hen vrijkomt.

We vin­den het belang­rijk dat ieder­een een woning krijgt toe­ge­we­zen die geschikt is. Daar­om vul je op je inschrij­vings­for­mu­lier in wat voor woning je wil en waar je graag wil wonen.

Hoe meer ver­eis­ten jij hebt voor je toe­kom­sti­ge woning (bij­voor­beeld een lift), hoe min­der wonin­gen er geschikt zijn voor jou.

Hoe min­der gemeen­ten en wij­ken je hebt geko­zen waar je zou wil­len wonen, hoe min­der wonin­gen er geschikt zijn voor jou.

De wacht­tij­den voor hui­zen zijn door­gaans lan­ger dan die voor appar­te­men­ten. Dat komt omdat ze meest­al wor­den toe­ge­we­zen aan men­sen die al huren bij Thuis­rand, maar die moe­ten ver­hui­zen. Dat kan bij­voor­beeld omdat hun woning te klein of te groot is vol­gens hun gezins­sa­men­stel­ling, of omdat hun woning niet meer geschikt is voor hen om medi­sche rede­nen (bv. trappen). 

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden