200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Veel­ge­stel­de vragen

Ik heb al vaak gemaild of gebeld maar ik krijg geen reac­tie, hoe komt dat?

Veel mede­wer­kers van Thuis­rand zijn vaak aan het werk bui­ten kan­toor, bij­voor­beeld soci­aal wer­kers of gebouw­be­heer­ders. Op die momen­ten kun­nen ze jouw tele­foon­tje niet beant­woor­den. Stuur je vraag door via e‑mail en bin­nen de week beant­woor­den wij je e‑mail.

Heb­ben jul­lie mijn e‑mail ontvangen?

Stuur je een e‑mail naar de alge­me­ne of gemeen­te­mail­box, dan ont­vang je een ont­vangst­be­ves­ti­ging. Je mail werd dus goed ont­van­gen en we beant­woor­den je e‑mail bin­nen de week. Het heeft geen zin om ver­schil­len­de mails te stu­ren of te bel­len om te vra­gen of de e‑mail is aangekomen.

Ik heb een muta­tie aan­ge­vraagd, is die al ver­werkt? Wan­neer kom ik aan de beurt?

Woon je bij Thuis­rand en is je woning onaan­ge­past aan je fysie­ke beper­king? Is je woning te groot of te klein voor je gezins­sa­men­stel­ling? Dan kan je ver­hui­zen naar een ande­re woning van Thuis­rand. Dat heet een muta­tie. Wan­neer je kan ver­hui­zen, hangt af van hoe veel men­sen al aan het wach­ten zijn op een muta­tie. Huur­ders die mute­ren in de gemeen­te waar ze wonen, krij­gen voor­rang tegen­over huur­ders die mute­ren naar een ande­re gemeen­te. Daar­naast gel­den nog ande­re voor­rangs­re­gels.

Wan­neer komt de tech­nie­ker langs?

Onze tech­nie­kers ver­wer­ken dage­lijks de nieu­we mel­din­gen in hun plan­ning. Daar­bij hou­den ze reke­ning met de drin­gend­heid van mel­din­gen en de plaats waar de tech­nie­ker op dat moment aan het werk is. De tech­nie­ker belt je om af te spre­ken op wel­ke dag hij langs­komt. Als hij nog eens moet terug­ko­men, spreekt hij dat op dezelf­de manier met jou af. Als we onder­de­len moe­ten bestel­len, moet de tech­nie­ker natuur­lijk eerst wach­ten tot het onder­deel gele­verd is bij ons. In de win­ter krij­gen men­sen zon­der ver­war­ming de hoog­ste voorrang.

Is de fac­tuur voor mij of voor De Ide­a­le Woning?

In het Zie­Zo-boek­je van de Pro­vin­cie Ant­wer­pen kan je op een een­vou­di­ge manier terug vin­den wie wat moet her­stel­len en betalen.

Ik heb drie weken gele­den mel­ding gemaakt en er is geen oplos­sing. Wat nu?

Som­mi­ge her­stel­lin­gen doen de tech­nie­kers van Thuis­rand. Het gebeurt ook vaak dat we een ande­re fir­ma moe­ten stu­ren. Onze aan­ne­mers maken hun eigen plan­ning op en heb­ben na een mel­ding drie weken de tijd om bij je langs te komen. Het kan altijd zijn dat dat door omstan­dig­he­den niet lukt of dat er nog geen oplos­sing is gevon­den voor het probleem.

Als er iets mis­loopt bij de her­stel­ling door een aan­ne­mer, bij­voor­beeld als het veel te lang duurt, kan je dat best aan Thuis­rand mel­den via tele­foon, e‑mail of via het mel­dings­for­mu­lier op onze web­si­te. De fir­ma zal er dan op wor­den aangesproken.

Ik heb al heel lang gele­den een nieu­we sleu­tel aan­ge­vraagd, wan­neer is die klaar?

We wer­ken met een uniek sleu­tel­sys­teem om de vei­lig­heid te ver­gro­ten. Voor zul­ke sleu­tels duurt het lan­ger om ze te laten bij­ma­ken dan een gewo­ne sleu­tel. Het bij­be­stel­len van sleu­tels kan zes weken duren. Wan­neer de nieu­we sleu­tels bij ons aan­ko­men, laten we jou weten dat je ze kan komen ophalen.

Ik zeg mijn huur op, wan­neer krijg ik de waar­borg terug?

In de maand vol­gend op de maand waar­in de plaats­be­schrij­ving is opge­maakt, beta­len we de huur­waar­borg terug. Eerst hou­den we even­tu­e­le ach­ter­stal, her­stel­lings­kos­ten, kos­ten voor water, gas en elek­tri­ci­teit in.

Als er her­stel­lin­gen nodig zijn, moe­ten we wach­ten op de fac­tuur van de her­stel­ling. Daar­om zal de afre­ke­ning in dat geval enke­le maan­den later gebeuren.

Ik heb recht op een terug­be­ta­ling voor water, gas of elek­tri­ci­teit, wat moet ik doen?

Bin­nen de maand na het ont­van­gen van je afre­ke­ning stor­ten wij het bedrag op de reke­ning waar­van wij het reke­ning­num­mer heb­ben. Ver­an­der je van bank, geef steeds het nieu­we reke­ning­num­mer door.

Hoe lang duurt de her­be­re­ke­ning van de huur als mijn inko­men verandert?

Ver­an­dert je gezins­sa­men­stel­ling of is je inko­men min­stens 20% gedaald, dan her­be­re­ke­nen we je huis­huur. De maand nadat wij de bewijs­stuk­ken van je gezins- of inko­men­wij­zi­ging ont­van­gen, wordt je huur aangepast.

Wan­neer is het onder­houd gepland voor de ketel?

Voor het onder­houd van de ketel wer­ken we met een twee­jaar­lijk­se plan­ning. Die plan­ning wordt opge­maakt aan de hand van de lig­ging van je woning en het type van je ketel. Je ont­vangt steeds ruim op voor­hand een brief van ons met het moment van het onderhoud.

Mijn ketel gaat kapot bui­ten de kan­toor­uren. Waar kan ik terecht?

Drin­gen­de pro­ble­men zoals een ver­stop­ping in de afvoer, brand of een over­stro­ming pro­be­ren we direct op de los­sen. Ook in het week­end en s avonds kan je bel­len naar het alge­meen tele­foon­num­mer 03 320 29 70 voor drin­gen­de problemen.

Zit je zon­der ver­war­ming dan kan je zowel tele­fo­nisch, via e‑mail en via onze web­si­te je mel­ding door­ge­ven. Het voor­deel om je mel­ding door te geven via de web­si­te is dat je niet hoeft te wach­ten aan de tele­foon. De vol­gen­de werk­dag neemt de cv-tech­nie­ker con­tact me je op, dus is het altijd belang­rijk om je tele­foon­num­mer door te geven.

Ik ben niet tevre­den over de dienst­ver­le­ning van Thuis­rand. Hoe kan ik een klacht indienen?

Je kan een klacht indie­nen via mail (klachten@​thuisrand.​be) of via het onli­ne formulier. 

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden