200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Heb je een pro­bleem als eigenaar/​verhuurder ?

Sig­na­leer met­een je pro­bleem, mon­de­ling of tele­fo­nisch of per mail aan:
Thuis­rand tav Woning­pro­spec­tor, Diks­mui­delaan 276 

T 03/320 29 80(maandag, dins­dag en don­der­dag tel­kens in de voormiddag)

M guy.​rodts@​thuisrand.​be

Omschrijf zo dui­de­lijk moge­lijk het pro­bleem dat je wil mel­den. Ver­meld alle nut­ti­ge gege­vens die belang­rijk zijn om het pro­bleem te kun­nen onder­zoe­ken. We bezor­gen je infor­ma­tie over hoe en tegen wan­neer we jouw pro­bleem gaan aan­pak­ken, wie dit gaat doen en hoe je deze per­soon kunt berei­ken. Soms kun­nen we een pro­bleem snel oplos­sen, soms moet je even geduld heb­ben.
Even­tu­eel vra­gen we om je te ont­moe­ten zodat we de zaak kun­nen bespreken.


Wil je een Klacht indie­nen tegen Thuisrand?


Vul dan het klach­ten­for­mu­lier in. 

Je kan naar de Vlaam­se Ombuds­dienst mai­len: klachten@​vlaamseombudsdienst.​be

Je kan hen ook bel­len
tel.: 1700 (gra­tis num­mer) van 9 tot 19 uur. U krijgt dan een voor­lich­ter van de Vlaam­se Info­lijn aan de lijn.
Je kan je klacht met de post opstu­ren naar: Vlaam­se Ombuds­dienst Leu­vense­weg 86 1000 Brussel

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden