200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Wie zijn wij?

Thuis­rand BV, Diks­mui­delaan 276, 2600 Ber­chem, onder­ne­mings­num­mer 0404.710.724 is ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke voor de ver­wer­kin­gen van per­soons­ge­ge­vens opge­somd in deze privacyverklaring.

Thuis­rand BV heeft een func­ti­o­na­ris voor gege­vens­be­scher­ming aan­ge­steld (afge­kort DPO) die Thuis­rand advi­seert over de ver­wer­king van persoonsgegevens.

Waar­om heb­ben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze orga­ni­sa­tie moe­ten we veel per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken. Onder per­soons­ge­ge­vens ver­staan we alle gege­vens over jij zelf. Dat bete­kent dat de gege­vens ofwel direct over jou gaan, ofwel naar jou te her­lei­den zijn.

We wil­len ervoor zor­gen dat jouw gege­vens beschermd zijn en we ze alleen gebrui­ken waar nodig. Daar­om res­pec­te­ren wij de hoog­ste pri­va­cy­nor­men, inclu­sief de pri­va­cy­wet Gene­ral Data Pro­tec­ti­on Regu­la­ti­on (GDPR) of in het Neder­lands de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. 

Hoe kan je ons bereiken?

Voor vra­gen, opmer­kin­gen of ande­re acties over onze pri­va­cy­ver­kla­ring kan je de hoofd­ze­tel van De Ide­a­le Woning en onze func­ti­o­na­ris voor gege­vens­be­scher­ming con­tac­te­ren via: 

 • Tele­foon: 03 320 29 70
 • E‑mail: privacy@​thuisrand.​be
 • Adres: Diks­mui­delaan 276, 2600 Berchem
 • Web­si­te: www​.thuis​rand​.be

Toe­pas­sings­ge­bied van deze privacyverklaring

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is van toe­pas­sing op iede­re gebrui­ker van de web­si­te www​.thuis​rand​.be en al haar sub-sites (hier­na spre­ken we over web­si­te’) aan­ge­bo­den door Thuis­rand. Thuis­rand is eige­naar en beheer­der van de website.

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is van toe­pas­sing op alle per­soons­ge­ge­vens over jou die we ver­wer­ken via onze website.

Wel­ke infor­ma­tie ver­za­me­len we?

We ver­za­me­len via de web­si­te:

 • Iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens (naam en voor­naam, geboor­te­da­tum, geslacht, nationaliteit)
 • Adres- en contactgegevens
 • Gege­vens over jouw gebruik van onze web­si­te (aan de hand van coo­kies). Meer infor­ma­tie over het gebruik van coo­kies op onze web­si­te, kan je terug­vin­den in ons coo­kie­be­leid ver­der op deze pagina.

We ver­za­me­len via onze for­mu­lie­ren in pdf-vorm of op papier:

 • Iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens (naam en voor­naam, geboor­te­da­tum, geslacht, nati­o­na­li­teit, rijksregisternummer)
 • Adres- en contactgegevens
 • Infor­ma­tie over jouw finan­ci­ë­le situ­a­tie, bur­ger­lij­ke staat, gezins­si­tu­a­tie, eigendommen

Via wel­ke bron­nen ver­za­me­len we jouw informatie?

 • Via onze web­si­te: wan­neer je ons infor­ma­tie bezorgt via onze web­si­te, via de vol­gen­de formulieren:
  • Her­stel­ling aanvragen
  • Ande­re mel­ding maken
  • Klach­ten­for­mu­lier
 • Via onze for­mu­lie­ren in pdf-vorm of op papier: 
  • Inschrij­ving soci­a­le huurwoning
  • Inschrij­ving soci­a­le koopwoning
  • Inschrij­ving gara­ge of autostaanplaats
  • Aan­vraag leefbaarheidsbudget
 • Via coo­kies: Meer infor­ma­tie over het gebruik van coo­kies op onze web­si­te, kan je terug­vin­den in ons coo­kie­be­leid ver­der op deze pagina.

De gel­di­ge rechts­grond voor de ver­wer­king van jouw per­soon­lij­ke gegevens

Thuis­rand mag enkel per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken als hier­voor een gel­di­ge rechts­grond voor­han­den is. De GDPR voor­ziet in 6 moge­lij­ke gron­den (art. 6 GDPR). Afhan­ke­lijk van het doel­ein­de van het for­mu­lier dat je invult (op de web­si­te), ver­wer­ken wij jouw per­soons­ge­ge­vens ter uit­voe­ring van wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen, ter uit­voe­ring van een over­een­komst die je met ons afsloot of op basis van jouw toe­stem­ming.

Om je gege­vens te ver­wer­ken via niet-nood­za­ke­lij­ke coo­kies vra­gen wij steeds jouw toestemming.

Waar­voor gebrui­ken we jouw per­soon­lij­ke gegevens?

We behan­de­len jouw per­soons­ge­ge­vens voor ver­schil­len­de doeleinden:

 • Om jouw inschrij­ving op te star­ten en/​of in orde te brengen:
  • Het for­mu­lier Inschrij­ving Soci­a­le Huur’
  • Het for­mu­lier Inschrij­ving Soci­a­le Koop’
  • Het for­mu­lier Inschrij­ving Mutatie’
  • Het for­mu­lier Inschrij­ving Herhuisvesting’
  • Het for­mu­lier Aan­vraag gara­ge of staanplaats’
 • Voor de uit­voe­ring van een over­een­komst die je hebt afge­slo­ten met Thuisrand:
  • Het web­for­mu­lier Iets mel­den — Technisch’
  • Het web­for­mu­lier Iets mel­den — Andere’
  • Het web­for­mu­lier Klach­ten­for­mu­lier’
  • Het for­mu­lier Aan­vraag Leefbaarheidsbudget’

Hoe lang hou­den we jouw gege­vens bij?

Thuis­rand neemt de nodi­ge maat­re­ge­len zodat jouw per­soons­ge­ge­vens vei­lig bewaard blij­ven en niet lan­ger bij­ge­hou­den wor­den dan nodig om de ver­mel­de doel­ein­den te rea­li­se­ren. Zo zul­len bepaal­de per­soons­ge­ge­vens die ver­za­meld wor­den op onze web­si­te enkel wor­den bij­ge­hou­den voor zover het nood­za­ke­lijk is om con­tact met jou op te nemen/​jouw vraag te beant­woor­den. Voor bepaal­de gege­vens wor­den de bewaar­ter­mij­nen ech­ter bij wet bepaald en dus moe­ten we deze gege­vens bij­hou­den zolang de wet­te­lij­ke bepa­ling voorschrijft.

Wil je dat wij jouw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger bij­hou­den of wil je meer infor­ma­tie over de bewaar­ter­mij­nen die we vol­gen, dan con­tac­teer je Thuis­rand via e‑mail op privacy@​thuisrand.​be of via post (Diks­mui­delaan 276, 2600 Berchem).

Met wie delen we jouw gegevens?

Jouw per­soons­ge­ge­vens wor­den enkel door­ge­ge­ven om de over­een­komst die je hebt met ons uit te voe­ren, bij wet­te­lij­ke ver­plich­ting of met jouw toe­stem­ming. Thuis­rand let erop dat er bij het uit­wis­se­len van per­soons­ge­ge­vens niet meer gege­vens door­ge­ge­ven wor­den dan nood­za­ke­lijk voor het rea­li­se­ren van wel­be­paal­de doel­ein­den. Meer infor­ma­tie over de par­tij­en met wie Thuis­rand jouw per­soons­ge­ge­vens deelt, kan je terug­vin­den in de spe­ci­fie­ke pri­va­cy­ver­kla­rin­gen, opge­steld per dienst­ver­le­ning van Thuis­rand.

Wan­neer Thuis­rand jouw per­soons­ge­ge­vens elek­tro­nisch uit­wis­selt met een ande­re Vlaam­se instan­tie of met een exter­ne over­heid, wordt er een pro­to­col tus­sen deze par­tij­en afge­slo­ten. Een over­zicht van de afge­slo­ten pro­to­col­len, vind je op de web­si­te van de Vlaam­se Maat­schap­pij voor Soci­aal Wonen.

Daar­naast kun­nen jouw per­soons­ge­ge­vens ook gedeeld wor­den met par­tij­en (zoge­naam­de ver­wer­kers) aan wie Thuis­rand bepaal­de ver­wer­kings­ac­ti­vi­tei­ten heeft uit­be­steed. Er wordt met deze ver­wer­kers altijd een ver­wer­kers­over­een­komst afge­slo­ten, om ervoor te zor­gen dat de ver­wer­ker dezelf­de waar­bor­gen biedt voor gege­vens­be­scher­ming als Thuis­rand. Thuis­rand zorgt ervoor dat de per­soons­ge­ge­vens alleen wor­den ver­werkt in over­een­stem­ming met het voor­af bepaal­de doeleinde.

Wat zijn jouw rechten?

De GDPR voor­ziet voor jou een aan­tal rech­ten die je, bin­nen bepaal­de voor­waar­den, kan inroe­pen. Hier­on­der vind je een opsom­ming met een kor­te toe­lich­ting. Zoals al aan­ge­ge­ven kan je deze rech­ten inroe­pen via:

 • E‑mail: privacy@​thuisrand.​be
 • Adres: Diks­mui­delaan 276, 2600 Berchem

Recht van inzage

Wij moe­ten jou infor­me­ren over wat er met jouw gege­vens gebeurt en we moe­ten jouw rech­ten beschrij­ven. Ook moe­ten we je een kopie van jouw per­soon­lij­ke gege­vens bezor­gen als je ons dat vraagt. Een kopie kan je vra­gen via tele­foon, e‑mail of met een brief. Opge­let: alleen een eer­ste kopie is gratis. 

Bij jouw aan­vraag voor inza­ge moe­ten wij je iden­ti­teit veri­fi­ë­ren. Daar­om vra­gen wij je op dat ogen­blik een bewijs van jouw iden­ti­teit. Twij­fe­len wij over jouw iden­ti­teit, dan zul­len wij je pas de docu­men­ten stu­ren nadat wij je iden­ti­teit kun­nen beves­ti­gen. We zul­len je de docu­men­ten via e‑mail stu­ren als je hier­mee akkoord bent. Ben je niet akkoord, dan stu­ren wij je de docu­men­ten met de post toe. 

Bepaal­de docu­men­ten kun­nen per­soon­lij­ke gege­vens van ande­re per­so­nen bevat­ten die dezelf­de bescher­ming genie­ten als jij. We moe­ten daar­om bepaal­de docu­men­ten ano­ni­mi­se­ren, wat eni­ge tijd kan duren. We zul­len je altijd infor­me­ren als we niet bin­nen een maand jouw aan­vraag kun­nen beantwoorden.

Recht op verbetering

Als we onjuis­te of onvol­le­di­ge gege­vens heb­ben, zul­len we dat op jouw vraag aan­pas­sen. Den­ken we zelf dat je gege­vens niet lan­ger up-to-date zijn, dan kun­nen we je con­tac­te­ren om dit te veri­fi­ë­ren. Moge­lijk moet je daar­voor naar ons kan­toor komen om je iden­ti­teits­kaart te laten lezen.

Recht om te wor­den vergeten

Je hebt het recht om je gege­vens te laten wis­sen. Wan­neer je aan een van de onder­staan­de cri­te­ria vol­doet, zul­len we jouw gege­vens ver­wij­de­ren. Je e‑mailadres en/​of tele­foon­num­mer en/​of adres en/​of naam bewa­ren we op een zwar­te lijst zodat ons sys­teem her­kent dat je niet lan­ger gecon­tac­teerd wil worden.

Wan­neer kun­nen wij jouw gege­vens verwijderen?

 • We ver­wer­ken jouw gege­vens niet meer voor het oor­spron­ke­lij­ke doel of heb­ben ze niet lan­ger nodig.
 • Je trekt jouw toe­stem­ming voor ver­wer­king in; deze ver­wer­king was uit­slui­tend op jouw toe­stem­ming gebaseerd.
 • Je hebt jouw recht op bezwaar inge­roe­pen (zie titel recht op bezwaar verder).
 • Je gege­vens zijn onrecht­ma­tig verwerkt.
 • Er is een wet­te­lij­ke ver­plich­ting om de gege­vens te verwijderen.
 • Je gege­vens zijn ver­za­meld voor het aan­bie­den van dien­sten van de informatiemaatschappij.

De kans bestaat dat we jouw gege­vens om een spe­ci­fie­ke reden niet mogen ver­wij­de­ren. We infor­me­ren je hier­over.
Deze rede­nen zijn:

 • een wet­te­lij­ke ver­plich­ting of voor het alge­meen belang
 • voor archi­ve­ring, onder­zoek of sta­tis­tie­ken vol­gens arti­kel 89 van de AVG
 • voor juri­di­sche claims 
 • voor de volksgezondheid
 • het recht op vrij­heid van menings­ui­ting en infor­ma­tie primeert 

Recht op beper­king van verwerking

Je kan altijd de ver­wer­king van je gege­vens beper­ken. We zul­len de ver­wer­king stop­zet­ten in de vol­gen­de situaties:

 • We heb­ben onjuis­te gege­vens. We ver­wer­ken jouw gege­vens opnieuw nadat we jouw gege­vens con­tro­leer­den en even­tu­eel corrigeerden. 
 • Onze ver­wer­king wordt als onwet­tig beschouwd en je wil deze ver­wer­king beperken. 
 • We heb­ben jouw gege­vens niet lan­ger nodig, maar hou­den ze bij voor jouw juri­di­sche claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juri­di­sche claims, dan ver­wij­de­ren we jouw gegevens. 
 • Je maakt bezwaar tegen ver­wer­king (zie titel recht op bezwaar hier ver­der). We stop­pen hier­mee tot­dat de vraag opge­lost is. 

Is de beper­king van ver­wer­king niet lan­ger rele­vant, dan infor­me­ren wij jou waar­om we de beper­king stop­pen. Om opnieuw jouw per­soon­lij­ke gege­vens te ver­wer­ken, con­tro­le­ren we de juist­heid ervan of de juri­di­sche gron­den voor de ver­wer­king ervan. 

Recht op kennisgeving

Als je je beroept op de boven­ge­noem­de rech­ten (met uit­zon­de­ring van het recht op inza­ge), dan infor­me­ren wij ook elke ont­van­ger van deze per­soon­lij­ke gege­vens (bij­voor­beeld ande­re orga­ni­sa­ties) hier­over. We doen dit niet als dit onmo­ge­lijk blijkt of one­ven­re­di­ge inspan­nin­gen vraagt. Wij infor­me­ren je ook over deze ont­van­gers als je dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit

Wij ver­zen­den jou of een ande­re con­trol­ler (als dit tech­nisch moge­lijk is) alle gege­vens in een lees­baar for­maat als je dit vraagt.
Dit gaat over gegevens: 

 • die jij ons bezorgde 
 • die we ver­wer­ken op basis van jouw toe­stem­ming of op basis van con­trac­tu­e­le voorwaarden 
 • die we ver­wer­ken via geau­to­ma­ti­seer­de middelen 

Recht op bezwaar

Je kan bezwaar aan­te­ke­nen als we gege­vens ver­wer­ken voor een gerecht­vaar­digd belang of voor een taak van alge­meen belang. We zul­len jouw bezwaar onder­zoe­ken en jou infor­me­ren over de resul­ta­ten. We kun­nen jouw per­soon­lij­ke gege­vens alleen blij­ven ver­wer­ken als er juri­di­sche rede­nen zijn voor de verwerking. 

Heb je bezwaar tegen direct mar­ke­ting, dan stu­ren wij jou geen direct mar­ke­ting meer van­af het ogen­blik dat we jouw vraag ontvangen.

Kan je je toe­stem­ming intrekken?

Ja, je kan op elk moment jouw toe­stem­ming voor het ver­wer­ken van je gege­vens intrekken. 

Maar, wij blij­ven jouw gege­vens wel ver­wer­ken als er hier­voor een wet­te­lij­ke of con­trac­tu­e­le reden is. Ook mag je je toe­stem­ming niet intrek­ken om con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen te omzei­len. Als je je toe­stem­ming intrekt, werkt deze alleen voor de toe­komst. Eer­de­re ver­wer­king is legaal. 

Je kan toe­stem­ming intrek­ken door ons te con­tac­te­ren via:

 • E‑mail: privacy@​thuisrand.​be
 • Adres: Diks­mui­delaan 276, 2600 Berchem

Hoe kan je een klacht indienen?

Wij pro­be­ren jouw vraag opti­maal te behan­de­len. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indie­nen bij de Vlaam­se Toe­zicht­com­mis­sie.

Wij­zi­gin­gen in ons beleid

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring ver­vangt alle voor­gaan­de ver­sies en geldt van­af 1 okto­ber 2021. We heb­ben het recht om deze ver­kla­ring op elk moment te wij­zi­gen en/​of bij te wer­ken. Wij infor­me­ren je over elke wij­zi­ging die een impact heeft op jouw­si­tu­a­tie (niet over klei­ne wijzigingen).

Coo­kie­be­leid

Coo­kie­be­leid

Deze site gebruikt coo­kies’: klei­ne infor­ma­tie­be­stan­den die auto­ma­tisch bewaard wor­den op de har­de schijf van jouw com­pu­ter. Die infor­ma­tie doet jouw bezoek aan de site snel­ler en effi­ci­ën­ter verlopen.

In dit coo­kie­be­leid licht Thuis­rand toe wel­ke coo­kies haar web­si­te gebruikt en waar­om. Je krijgt ook infor­ma­tie over hoe je dit als bezoe­ker kan con­tro­le­ren. We wil­len graag jouw pri­va­cy en de gebruiks­vrien­de­lijk­heid van onze onli­n­e­dien­sten waarborgen.

Wat zijn cookies?

Een coo­kie is een klein gege­vens­ele­ment dat de web­si­te in jouw web­brow­ser opslaat, als je die bezoekt met jouw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. Het maakt het moge­lijk om jou als bezoe­ker te her­ken­nen. Het slaat jouw per­soon­lij­ke instel­lin­gen en voor­keu­ren op zoals bij­voor­beeld de taal­voor­keur, zodat je die niet elke keer opnieuw moet selec­te­ren. De mees­te coo­kies ver­ho­gen jouw gebruiksgemak.

Som­mi­ge coo­kies plaatst een der­de, bij­voor­beeld Goog­le Ana­ly­tics voor het meten van het gebruik van de site. Jouw IP-adres wordt daar­bij niet ver­werkt en gedeeld.

Je kan je ver­zet­ten tegen coo­kies op jouw com­pu­ter door de instel­lin­gen van jouw brow­ser aan te pas­sen (zie verder).

Hoe scha­kel je coo­kies uit?

Je scha­kelt coo­kies uit in de brow­ser die je gebruikt. Klik op de naam van jouw brow­ser om meer te weten over de werk­wij­ze van jouw browser:

Als je coo­kies uit­scha­kelt, kun­nen bepaal­de gra­fi­sche ele­men­ten of toe­pas­sin­gen op de web­si­te min­der goed wer­ken. Wij pro­be­ren dit zoveel moge­lijk te beperken.

Soor­ten cookies

Duur­tijd opslag

Tij­de­lij­ke cookies

Deze coo­kies slaat de web­si­te tij­de­lijk op in jouw brow­ser of toe­pas­sing. Op het moment dat je de brow­ser of toe­pas­sing sluit, wist de brow­ser de coo­kie terug.

Per­ma­nen­te cookies

Per­ma­nen­te coo­kies blij­ven op jouw com­pu­ter of mobiel appa­raat staan, ook als je de brow­ser of de toe­pas­sing sluit. Per­ma­nen­te coo­kies maken het moge­lijk jou te her­ken­nen tij­dens late­re bezoe­ken van de web­si­te of appli­ca­tie. Ze blij­ven staan tot ze hun eind­da­tum berei­ken, tot er een nieu­we coo­kie geplaatst wordt of tot je ze ver­wij­dert in jouw instellingen.

Par­tij die de coo­kies beheert

Eer­ste­par­tijcookies

Eer­ste­par­tijcookies zijn coo­kies die Thuis­rand beheert en die eigen zijn aan de bezoch­te of gebruik­te onlinedienst.

Der­de­par­tijcookies

Deze coo­kies plaatst een der­de par­tij. Dat gebeurt tij­dens jouw bezoek of gebruik van onze web­si­te. Der­de­par­tijcookies zor­gen ervoor dat bepaal­de gege­vens, door jouw bezoek aan de web­si­te, aan der­den ver­zon­den wor­den. Een voor­beeld zijn Goog­le Maps kaar­ten. Je leest daar meer over hieronder.

Gebruik van cookies

Nood­za­ke­lij­ke cookies

Deze coo­kies zijn onmis­baar om op een vei­li­ge manier jouw iden­ti­teit te con­tro­le­ren, om je op basis daar­van toe­gang te geven tot een afge­slo­ten deel of toe­pas­sing en om jouw ses­sie te onthouden.

Func­ti­o­ne­le cookies

Deze coo­kies ver­be­te­ren het func­ti­o­ne­ren en de gebruiks­vrien­de­lijk­heid van de web­si­te. Denk aan mobiel tele­foon­ge­bruik, eer­der bezoch­te pagi­na’s, taal­voor­keur en ont­hou­den en bevei­li­gen van jouw logingegevens.

Web­si­te­pres­ta­tiecookies

Dit zijn load balan­cing coo­kies (bij­voor­beeld de tijd­zo­ne regi­stra­tie). Web­si­tes die veel bezocht wor­den, gebrui­ken deze coo­kies om de las­ten van de aan­vra­gen te ver­de­len over meer­de­re, apar­te net­wer­ken en servers.

Per­for­man­tie en ana­ly­se cookies

Via deze coo­kies ver­za­me­len we infor­ma­tie over hoe bezoe­kers onze web­si­te gebrui­ken. We doen dat om de inhoud van onze web­si­te te ver­be­te­ren en om het gebruiks­ge­mak te ver­gro­ten. [zin hier­ach­ter alleen op te nemen door SHM’s die geen web­si­te heb­ben via de VMSW en als van toe­pas­sing] Een goed voor­beeld zijn de coo­kies voor Goog­le Ana­ly­tics. Daar­mee meten we hoe­veel bezoe­kers we heb­ben, wel­ke pagina’s popu­lair zijn, …

Gebruik­te coo­kies op deze website

 • coo­kie­No­ti­ce, op www​.thuis​rand​.be, zorgt ervoor dat de coo­kie noti­ce zicht­baar wordt voor men­sen die de web­si­te nog niet bezoch­ten. Deze coo­kie wordt gedu­ren­de 1 maand bewaard. 

Vra­gen

Thuis­rand, met maat­schap­pe­lij­ke zetel in Diks­mui­delaan 276, 2600 Ber­chem, is ver­ant­woor­de­lijk voor dit coo­kie­be­leid. Voor alle vra­gen en/​of opmer­kin­gen kunt u terecht op het hier­bo­ven ver­mel­de post­adres of op it@​thuisrand.​be.

Toe­gan­ke­lijk­heids­ver­kla­ring

Toe­gan­ke­lijk­heids­ver­kla­ring

Thuis­rand streeft ernaar haar web­si­te toe­gan­ke­lijk te maken. We vol­gen daar­bij de nati­o­na­le wet­ge­ving (het Bestuurs­de­creet) die zorg­de voor de omzet­ting van de Euro­pe­se Richt­lijn 2016/2102 over toe­gan­ke­lijk­heid van 26 okto­ber 2016.

Deze toe­gan­ke­lijk­heids­ver­kla­ring is van toe­pas­sing op onze web­si­te www​.thuis​rand​.be.

Nale­vings­sta­tus

De Web Con­tent Acces­si­bi­li­ty Gui­de­li­nes (WCAG) bevat de stan­daar­den op het vlak van toe­gan­ke­lijk­heids­ver­eis­ten voor men­sen met een beper­king. De Euro­pe­se en Bel­gi­sche regel­ge­ving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

Deze web­si­te vol­doet vol­le­dig aan WCAG 2.0 AA.

Deze web­si­te vol­doet gedeel­te­lijk aan WCAG 2.1 AA:

 • WEL voor de vol­gen­de onder­de­len: 1.3.4 Orien­ta­ti­on (AA), 1.4.11 Non-text Con­trast (AA), 1.4.13 Con­tent on Hover or Focus (AA), 2.5.1 Poin­ter Gestu­res (A)
 • NIET voor de vol­gen­de onder­de­len: 2.1.4 Charac­ter Key Short­cuts (A), 2.5.2 Poin­ter Can­cel­la­ti­on (A), 2.5.3 Label in Name (A), 2.5.4 Moti­on Acu­a­ti­on (A), 1.3.5 Iden­ti­fy Input Pur­po­se (AA), 1.4.10 Reflow (AA), 1.4.12 Text Spa­cing (AA), 4.1.3 Sta­tus Mes­sa­ges (AA)

Opstel­ling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stel­den deze toe­gan­ke­lijk­heids­ver­kla­ring op op 29 sep­tem­ber 2021 op basis van infor­ma­tie ver­strekt door onze websitebouwer.

Feed­back en contactgegevens

Wij ver­wel­ko­men jouw feed­back op onze inspan­nin­gen om onze web­si­te meer toe­gan­ke­lijk te maken. Je kan con­tact met ons opne­men via it@​thuisrand.​be. Wij stre­ven ernaar je een eer­ste ant­woord te stu­ren bin­nen 5 werkdagen. 

Hand­ha­vings­pro­ce­du­re

Ben je niet tevre­den van de manier waar­op we jouw feed­back of klacht over webtoe­gan­ke­lijk­heid behan­del­den, dan kan je jou rich­ten tot de Vlaam­se Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
• per post op: Vlaam­se Ombuds­dienst, Vlaams ombuds­man, Leu­vense­weg 86, 1000 Brus­sel
• via e‑mail: klachten@​vlaamseombudsdienst.​be
• via tele­foon 02 552 48 48 of het gra­tis num­mer 1700

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden