200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Pre­mies

Als ver­huur­der via Thuis­rand u beroep doen op meer­de­re pre­mies indien u reno­va­tie­wer­ken wenst uit te voe­ren of reeds hebt uit­ge­voerd. Som­mi­ge van deze pre­mies zijn combineerbaar. 

Onder­steu­nings­pre­mie stad Mortsel

Wan­neer u een woning ver­huurt aan Thuis­rand, dan heeft u, via de stad Mort­sel, recht op een start­pre­mie.
Medio 2022 wor­den pre­mies gecon­so­li­deerd tot de ver­bouw­pre­mie” ; meer info vind je alvast hier
Thuis­rand neemt enkel een advi­se­ren­de rol op zich en kan niet aan­spra­ke­lijk gesteld wor­den voor het alda­niet ver­krij­gen van pre­mies. Ver­bouw­Pre­mie

Van­af 1 okto­ber 2022 kun­nen ver­huur­ders Mijn Ver­bouw­Pre­mie aan­vra­gen via Ener­gieK loket.

Voor bege­lei­ding kun­nen ver­huur­ders die hun woning ver­hu­ren aan Thuis­rand nog steeds terecht bij een reno­va­tie­coach, een ener­gies­can­be­drijf of een BENOvatiecoach. 

Via het Ener­gieK loket in de deel­ne­men­de gemeen­ten krijgt u uit­ge­breid advies over de pre­mies. Con­tac­teer hen via de web­si­te van uw gemeente.

Meer info via https://​www​.vlaan​de​ren​.be/​b​o​u​w​e​n​-​w​o​n​e​n​-​e​n​-​e​n​e​r​g​i​e​/​b​o​u​w​e​n​-​e​n​-​v​e​r​b​o​u​w​e​n​/​p​r​e​m​i​e​s​-​e​n​-​b​e​l​a​s​t​i​n​g​v​o​o​r​d​e​l​e​n​/​m​i​j​n​-​v​e​r​b​o​u​w​p​remie

Pre­mies kun­nen uit­slui­tend digi­taal aan­ge­vraagd te wor­den door verhuurders. 

Voor wie en wel­ke werken

Al wie (per­so­nen en/​of ven­noot­schap­pen) inves­teert in een bestaan­de woning, appar­te­ment, appar­te­ments­ge­bouw zal afhan­ke­lijk van de doel­groep waar­toe hij of zij behoort finan­ci­ë­le steun kun­nen aan­vra­gen voor inves­te­rin­gen in ener­gie-effi­ci­ën­tie (zoals dak­iso­la­tie, muur­iso­la­tie, vloe­r­iso­la­tie, hoog­ren­de­ments­glas, zon­ne­boi­ler, warm­te­pomp, warm­te­pomp­boi­ler en gas­con­den­sa­tie­ke­tel) en inves­te­rin­gen in woning­kwa­li­teit (elek­tri­ci­teit en sani­tair, bin­nen­re­no­va­tie, ramen en deuren). 

Ver­huurt u de woning of het appar­te­ment aan Thuis­rand? Dan heeft u steeds recht op de hoog­ste pre­mie voor zowel iso­la­tie als renovatiewerken

Benieuwd wel­ke pre­mies u kan aan­vra­gen en op welk pre­mie­be­drag u recht hebt? Raad­pleeg de simulator

Mijn Ver­bouw­Le­ning

Naast de invoe­ring van Mijn Ver­bouw­Pre­mie, kunt u van­af 1 sep­tem­ber 2022 ook de ren­te­lo­ze Mijn Ver­bouw­Le­ning tot 60.000 euro kun­nen aan­vra­gen. Met deze lening kun­nen reno­va­ties gefi­nan­cierd wor­den die zowel focus­sen op woning­kwa­li­teit als op het ver­be­te­ren van de ener­gie­pres­ta­tie. Mijn Ver­bouw­Le­ning ver­vangt de Ener­gie­le­ning (tot 15.000 euro via het Ener­gie­huis voor een pri­o­ri­tai­re doelgroep/​klanten met exclu­sief nachttarief).

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden