200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24


Wat vra­gen wij?

Mini­ma­le (netto)oppervlaktes

 • Stu­dio: 30
 • Woon­ka­mer min. 16
 • Slaap­ka­mer min. 10m² (van­af 2e slaap­ka­mer min. 6,5m²)
 • Keu­ken mini­maal 4
 • Bad­ka­mer mini­maal 4m² 
 • Indien het gaat om een open keu­ken ver­hoogt de mini­ma­le opper­vlak­te van de woon­ka­mer naar 22m² (ipv 16m²)

Uit­rus­ting

 • Dub­be­le beglazing
 • Geiso­leerd dak vol­gens laat­ste normen
 • Cen­tra­le ver­war­ming (geen gas­ka­chels of elek­tri­sche verwarming)
 • Keu­ken met kook­plaat en dampkap
 • Bad­ka­mer met dou­che of bad en lavabo
 • Con­for­me elek­tri­sche instal­la­tie (AREI keuring)
 • Aan­slui­ting wasmachine

U kan beroep doen op zeer inte­res­san­te pre­mies indien u reno­va­tie­wer­ken uitvoert! 

Aan­ge­zien Thuis­and u als eige­naar ste­vi­ge voor­de­len biedt vra­gen wij in ruil hiervoor:

 • Een huur­prijs die wel­is­waar lager ligt dan de marktprijs
 • Een woning con­form de Vlaam­se kwa­li­teits­nor­men (vei­lig­heid, gezond­heid, woningkwaliteit)
 • Een huur­con­tract met woon­ze­ker­heid voor de huurder
 • Een gel­dig EPC-attest
 • Een onder­houds­at­test of een attest van keu­ring van de ver­war­mings­in­stal­la­tie
 • aan­we­zig­heid van een rook­mel­der per niveau (ook kelder)

Thuis­rand vraagt géén com­mis­sie­loon ; de wer­kings­kos­ten wor­den immers gedra­gen door de Vlaam­se overheid.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden