200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Veel­ge­stel­de vragen

Hoe weet ik of ik inge­schre­ven ben?

Na inschrij­ving ont­vang je een inschrij­vings­be­wijs. In die brief staat je inschrij­vings­num­mer, hou dat num­mer steeds bij de hand als je con­tact opneemt met Thuisrand.

Hoe lang moet ik nog wachten? 

Jouw wacht­tijd hangt af van de groot­te van de woning die je wil en waar je wil wonen. Als er meer of min­der men­sen een woning wei­ge­ren of hun huur opzeg­gen, heeft dat ook invloed op wan­neer je aan de beurt bent. Ook zijn er in ver­schil­len­de gemeen­ten ver­schil­len­de voor­rangs­re­gels, waar­door jouw wacht­tijd kan ver­an­de­ren. Via de knop hier­on­der vind je een tabel met de gemid­del­de wacht­tijd in jaren voor ver­schil­len­de soor­ten wonin­gen in ver­schil­len­de gemeen­ten. Die wacht­tij­den zijn maar een gemid­del­de, voor jou kan het kor­ter of lan­ger zijn.

Wan­neer mag ik mijn geko­zen gemeen­ten aanpassen?

Om de twee jaar ont­vang je een vra­gen­lijst waar­in gevraagd wordt of jouw gege­vens cor­rect zijn. Dat noe­men we de actu­a­li­sa­tie. Op dat moment kan je ook je keu­zes aan­pas­sen of uitbreiden.

Wan­neer krijg ik een huurpremie?

Als je vier jaar inge­schre­ven staat op de wacht­lijst, dan heb je mis­schien recht op een huur­pre­mie. Je krijgt die pre­mie niet van Thuis­rand, maar van de Vlaam­se Over­heid. Er zijn wel ver­schil­len­de voor­waar­den waar je aan moet vol­doen. Als je recht hebt op zo’n pre­mie, krijg je auto­ma­tisch een aan­vraag­for­mu­lier met de post.

Ik heb een vra­gen­lijst ont­van­gen van Thuis­rand, wat moet ik doen?

Om de twee jaar vra­gen wij of je nog inge­schre­ven wil blij­ven voor een soci­a­le huur­wo­ning. We stu­ren een vra­gen­lijst. We noe­men dat een actu­a­li­sa­tie. Als alle gege­vens op de vra­gen­lijst cor­rect zijn, dan moet je niets doen.

Wil je iets aan­pas­sen, dan kan je dat aan­dui­den op de vra­gen­lijst en bezorg je ons de aan­ge­vul­de vra­gen­lijst per post (Thuis­rand, Diks­mui­delaan 276, 2600 Ber­chem) of stuur je de vra­gen­lijst door via e‑mail naar kandidaat@​thuisrand.​be.

Mijn adres of gezins­si­tu­a­tie is ver­an­derd, wat moet ik doen?

Adres­wij­zi­gin­gen kan je best door­ge­ven via e‑mail of brief. Het is belang­rijk dat wij jouw juis­te adres heb­ben, zodat onze brie­ven steeds goed aankomen.

Als een kind­je wordt gebo­ren of iemand van je gezin gaat weg, moet je dat mel­den. Dat doe je best via e‑mail of brief. Want als je meer kin­de­ren hebt, kan je een gro­te­re woning krijgen.

Als er iemand uit het bui­ten­land bij jou komt wonen, dan moet je dat ook via e‑mail of brief mel­den aan ons. We noe­men dat een gezins­her­e­ni­ging.

Waar­om krij­gen ande­ren snel­ler een woning?

De toe­wij­zing van een woning gebeurt vol­gens de datum van de inschrij­ving. Daar­naast zijn er nog alge­me­ne voorrangsregels. 

Krijg ik voorrang?

Dak­lo­zen kun­nen voor­rang krij­gen onder bepaal­de voor­waar­den. Woon je in de stad Ant­wer­pen, dan kan je je aan­mel­den bij het CAW. In ande­re gemeen­ten neem je con­tact op met het OCMW.

Min­der­ja­ri­gen die wor­den bege­leid door een erken­de dienst, kun­nen voor­rang krij­gen. Vraag bij je bege­lei­dings­dienst na of je in aan­mer­king komt voor een ver­snel­de toewijzing.

Psy­chi­a­tri­sche pati­ën­ten die bege­leid wor­den door een erken­de dienst, kun­nen voor­rang krij­gen. Neem con­tact op met je bege­lei­der.

Mijn huis is onbe­woon­baar ver­klaard, waar­om is dat niet gel­dig bij Thuisrand?

Als je woont in een woning die onbe­woon­baar ver­klaard is, krijg je voor­rang als je aan enke­le voor­waar­den voldoet.

  • Je woning is onbe­woon­baar ver­klaard vol­gens arti­kel 135 van de nieu­we gemeentewet.
  • Je woning is onge­schikt ver­klaard en op het tech­nisch ver­slag zijn er min­stens drie gebre­ken van cate­go­rie II of III onder de hoof­d­ru­brie­ken omhul­sel’ of bin­nen­struc­tuur’.
  • Je moet ook min­stens zes maan­den gewoond heb­ben in de woning voor­al­eer die onbe­woon­baar werd verklaard. 
  • De laat­ste twee maan­den na de ver­kla­ring moet je inge­schre­ven zijn op de wacht­lijst voor een soci­a­le woning. 

Ver­huis je naar een nood­wo­ning, dan behoud je je voor­rang, ver­huis je naar een ande­re woning dan ver­lies je de voorrang.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden