200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Inschrij­ven

Ben je op zoek naar een klus­wo­ning? Dan moet je je inschrij­ven op de inschrij­vings­lijst. Je bezorgt ons een inge­vuld inschrij­vings­for­mu­lier.

Down­load het inschrij­vings­for­mu­lier op deze pagi­na of neem con­tact met ons op zodat we het for­mu­lier kun­nen bezor­gen via mail of post.

Vul het for­mu­lier in en bezorg het aan Thuis­rand. Dat kan op ver­schil­len­de manieren:

  • Mail het inge­vul­de for­mu­lier naar kluswoning@​thuisrand.​be.
  • Breng het inge­vul­de for­mu­lier bin­nen bij Thuis­rand. Bui­ten de ope­nings­uren kan je het in de brie­ven­bus ste­ken.
  • Stuur het for­mu­lier op met de post.

Zodra wij jouw inge­vul­de for­mu­lier heb­ben ont­van­gen, schrij­ven wij jou in op de inschrij­vings­lijst.

Hou er reke­ning mee dat de klus­wo­nin­gen wor­den toe­ge­we­zen vol­gens chro­no­lo­gie van de inschrij­vin­gen. Dit bete­kent dat de per­soon die eerst inschreef op de lijst voor de aan­koop van een klus­wo­ning ook eerst in aan­mer­king komt om een klus­wo­ning te kopen. Schrijf je dus zo snel moge­lijk in.

Momen­teel heb­ben we heel veel kan­di­da­ten voor een klus­wo­ning, en maar een beperkt aan­bod. Hou er daar­om reke­ning mee dat de wacht­tij­den zeer lang zijn. 

Ik sta op de wachtlijst

Een klus­wo­ning zal wor­den toe­ge­we­zen vol­gens chro­no­lo­gie van de inschrij­vin­gen. Dit bete­kent in prin­ci­pe dat de per­soon die eerst inschreef op de lijst voor de aan­koop van een klus­wo­ning ook eerst in aan­mer­king komt om een klus­wo­ning te kopen.

Op vraag van de gemeen­te­be­stu­ren waar de klus­wo­nin­gen zijn gele­gen wordt wel voor­rang gege­ven aan men­sen die over een vol­doen­de band met de gemeen­te beschik­ken. Indien er een gemeen­te­lijk toe­wij­zings­re­gle­ment is goed­ge­keurd, gel­den die voorrangsregels.

Indien er geen gemeen­te­lijk toe­wij­zings­re­gle­ment van toe­pas­sing is, wordt voor­rang gege­ven aan per­so­nen die op datum van toe­wij­zing van de laat­ste 6 jaar min­stens 3 jaar in de gemeen­te wonen of gewoond hebben.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden