200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49
17.10.2022

CO ver­gif­ti­ging : wees voorzichtig

Ener­gie­stress? Blijf voorzichtig.

Wees alert voor brand en CO-vergiftiging!

Brand­ge­vaar

Zelf­ge­maak­te kachel­tjes of bij­ver­war­min­gen zoals gas­ka­chels, petro­li­um­ka­chels of ter­ras­ver­war­mers zijn door­gaans niet geschikt voor gebruik in huis. Ze zor­gen voor veel onge­zon­de lucht die bin­nen­huis niet weg kan. Boven­dien bestaat ver­ho­gen ze het risi­co op brand of zelfs explo­sie aanzienlijk. 

In de mees­te geval­len zijn bij­ver­war­mers’ trou­wens niet goed­ko­per dan je gewo­ne ver­war­ming’ die daar spe­ci­aal voor gemaakt is. Voor het­zelf­de geld zet je dus beter gewoon je ver­war­ming toch een graad­je hoger.

Extra oplet­ten voor de lucht­kwa­li­teit en CO-vergiftiging

Naast aller­lei onge­zon­de gas­sen zijn de mees­te bij­ver­war­mers’ ook een gevaar­lij­ke bron van CO (Kool­stof­mo­noxi­de). CO-ver­gif­ti­ging is de belang­rijk­ste vorm van dode­lij­ke intoxi­ca­tie in Bel­gië! CO is een geur­loos en kleur­loos gas dat ont­staat bij onvol­le­di­ge ver­bran­ding van gas (aard­gas en butaan- of pro­paan­gas), kolen, stook­olie, petro­le­um, ben­zi­ne of hout.

Hoe her­ken je CO-ver­gif­ti­ging? Heb jij of Als er meer­de­re per­so­nen in huis klach­ten over hoofd­pijn, dui­ze­lig­heid, mis­se­lijk­heid en bra­ken en deze symp­to­men tel­kens optre­den in dezelf­de ruim­te of wan­neer je je bij­ver­war­ming’ op gas of petro­le­um gebruikt is er moge­lijks een CO-gevaar.

Zet de ver­war­ming uit, ver­lucht en ver­laat de ruim­te. Bel de hulp­dien­sten op 112!

Beter elek­trisch

Zoek je toch een manier om wat bij te war­men? Bij­voor­beeld om het op de plek waar je s avonds zit of s och­tends doucht even wat war­mer te heb­ben. Gebruik dat een elek­tri­sche bij­ver­war­ming. Deze zijn qua gebruiks­kost, gebruiks­ge­mak, lucht­kwa­li­teit én brand­vei­lig­heid ver­uit het bes­te idee. Dek deze ver­war­ming nooit af en gebruik ze niet lan­ger dan nodig!

Een extra trui, dik­ke sok­ken of een deken­tje horen deze win­ter helaas ook tot de basis­uit­rus­ting voor wie zijn ener­gie­kos­ten wat wil minderen.

Vra­gen?

Heb je vra­gen of erner­gie? Heb je moei­lijk­he­den om je (energie)factuur te beta­len? Blijf niet in de kou zit­ten. Con­tac­teer je maat­schap­pe­lijk assis­tent.

Meer weten?

https://​www​.vrt​.be/​v​r​t​n​w​s​/​n​l​/​2022​/​09​/​30​/​b​l​o​e​m​p​o​t​k​a​c​h​e​l​-​g​e​v​aren/

https://​www​.vrt​.be/​v​r​t​n​w​s​/​n​l​/​2022​/​09​/​22​/​b​r​a​n​d​p​r​e​v​e​ntie/

https://​www​.anti​gif​cen​trum​.be/​k​o​o​l​s​t​o​f​m​o​n​o​x​i​d​e​/​c​o​-​v​e​r​g​i​f​t​iging

Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden