200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Regis­ter

De aan­vra­gen tot het kopen wor­den chro­no­lo­gisch behan­deld.
Wie zich als eer­ste aan­meldt, wordt als eer­ste in het regis­ter inge­schre­ven. Elke inschrij­ving krijgt een inschrij­vings­num­mer toe­ge­kend. Je krijgt een ont­vangst­be­wijs (per regis­ter) met de ver­mel­ding van de inschrij­vings­da­tum. Het inschrij­vings­geld bedraagt € 50 per register. 

Als je bent inge­schre­ven, moet je afwach­ten. Wij con­tac­te­ren je als we:

  • Je gege­vens wil­len con­tro­le­ren tij­dens de actu­a­li­sa­tie (elke 2 jaar).
  • De wonin­gen of appar­te­men­ten zijn opge­le­verd en we star­ten met de verkoop.

Ik krijg een woning aangeboden

Wan­neer je een huis of appar­te­ment krijgt aan­ge­bo­den, is het belang­rijk om zeker te zijn van je keu­ze. Ook dien je na te vra­gen wel­ke lening je kan krij­gen. Als je je keu­ze gemaakt hebt en je kan een lening aan­gaan, onder­te­ken je de aankoopbelofte.

Ver­vol­gens breng je de bank op de hoog­te. We bezor­gen het dos­sier aan de nota­ris. Hij maakt de akte op. Van zodra je de aan­koop- en kre­die­tak­te hebt gete­kend, krijg je de sleutel!

Wan­neer je een soci­a­le koop­wo­ning toe­ge­we­zen krijgt, krijg je het inschrij­vings­geld terugbetaald.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden