200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Voor­rangs­re­gels?

Toe­wij­zin­gen gebeu­ren op basis van 4 pijlers.

Pij­ler 1: Stan­daard­toe­wij­zin­gen op basis van loka­le bin­ding en chronologie.

Ach­ter­een­vol­gens wordt er reke­ning gehou­den met:

 1. De kan­di­daat-huur­der die in een peri­o­de van de laat­ste tien jaar vóór de toe­wij­zing min­stens vijf jaar onon­der­bro­ken inwo­ner is of geweest is van de gemeen­te waar de toe te wij­zen woning ligt (zijn­de de lang­du­ri­ge woonbinding).
 2. De kan­di­daat-huur­der met lang­du­ri­ge woon­bin­ding met het werkingsgebied.
 3. De kan­di­daat-huur­der die man­tel­zorg ver­leent aan of man­tel­zorg ont­vangt van één of meer per­so­nen die woont/​wonen in de gemeen­te waar de toe te wij­zen woning ligt. 
 4. De chro­no­lo­gi­sche volg­or­de van de inschrij­vin­gen in het cen­traal inschrijvingsregister.


Pij­ler 3: Toe­wij­zin­gen aan spe­ci­fie­ke doelgroepen.

Bin­nen het wer­kings­ge­bied van Thuis­rand wordt ervoor geop­teerd om vol­gen­de doel­groe­pen op te nemen in het toewijzingsreglement: 

- Kan­di­daat-huur­der van­af 65 jaar

De gemeen­te Lint opteert ervoor om de 17 appar­te­men­ten in de Lier­se­steen­weg 13 – 15 voor te behou­den voor de doelgroep.

De gemeen­te Ede­gem opteert ervoor om de appar­te­men­ten in de Ter­lin­den­laan 3 – 17 + Oude Gods­traat 140 bus 1 tot en met 49. In totaal 89 appar­te­men­ten met 1 en 2 slaap­ka­mer voor te behou­den voor de doel­groep Oude­ren”.

- Kan­di­daat-huur­der met een gees­te­lij­ke gezondheidsproblematiek

Bin­nen het wer­kings­ge­bied van woon­maat­schap­pij Thuis­rand wor­den vol­gen­de wonin­gen voor­be­hou­den aan deze doelgroep. 

Boechout :

 • Heu­vel­straat 170: 10 appartementen
 • Rode Leeuw­plein: 6 appartementen
 • Jans­sens­lei: 10 appartementen

Mortsel : 

 • Drab­straat 60 en 64: 4 appartementen
 • Ama­de­us Stock­mans­lei 119: 7 appartementen/studio’s

- Kan­di­daat-huur­der met een fysie­ke of men­ta­le beper­king of handicap.

Bin­nen het wer­kings­ge­bied van woon­maat­schap­pij Thuis­rand wor­den vol­gen­de wonin­gen voor­be­hou­den aan deze doelgroep.

 • Boechout: Jac­ques Cor­stiens­lei 1: 19 appartementen
 • Mort­sel: Lepel­hof 357: 2 appar­te­men­ten en een cohou­sing unit voor vier per­so­nen (nog te ontwikkelen)

Pij­ler 2: Ver­snel­de toe­wij­zin­gen voor kan­di­daat-huur­ders met een bij­zon­de­re nood of die zich in pre­cai­re omstan­dig­he­den bevinden.

Voor de ver­snel­de toe­wij­zin­gen onder pij­ler 2 werkt de woon­maat­schap­pij Thuis­rand met vas­te aan­tal­len per welzijnsactor.

De aan­mel­ding gebeurt door de welzijnsactoren/​OCMW. Er wordt een bege­lei­dings­over­een­komst afge­slo­ten tus­sen de klant en de welzijnsactor.

Afge­spro­ken aan­tal jaar­lijks toe te wij­zen plaat­sen per partner:

- Doel­groep (drei­gen­de) dak- of thuis­lo­zen toe­wij­zing via het CAW: 6 plaatsen 

- Doel­groep jon­ge­ren die zelf­stan­dig wonen of gaan wonen met bege­lei­ding: toe­wij­zing via dienst opgroei­en: 6 plaatsen

- Doel­groep gees­te­lij­ke gezond­heids­pro­ble­ma­tiek : toe­wij­zing via Mul­ti­ver­sum: 6 plaatsen

— OCMW : elke gemeen­te heeft recht op 1 ver­snel­de toe­wijs per jaar: 8 plaatsen 

- Doel­groep slech­te huisvesting 

- Bij­zon­de­re omstan­dig­he­den soci­a­le aard: via woonmaatschappij

Pij­ler 4: Toe­wij­zin­gen naar aan­lei­ding van inter­ne mutaties.

De regel­ge­ving voor­ziet een aan­tal bij­zon­de­re toe­wij­zings­re­gels en enke­le voor­rangs­be­pa­lin­gen voor zit­ten­de huur­ders die ver­plicht moe­ten ver­hui­zen (art. 6.28 BVCW). 

Het gaat om 9 voor­rangs­be­pa­lin­gen, die ach­ter­een­vol­gens wor­den toegepast.

1. Her­huis­ves­ting omwil­le van beëin­di­ging hoofdhuurovereenkomst.

Er wordt voor­rang gege­ven aan de kan­di­daat-huur­der die huur­der is van een inge­huur­de woning waar­van de hoofd­huur­over­een­komst wordt beëin­digd. Aan deze kan­di­daat-huur­ders kan de ver­huur­der een abso­lu­te voor­rang ver­le­nen (art. 6.28, eer­ste lid, 7°). 

2. Her­huis­ves­ting omwil­le van sloop, reno­va­tie of aan­pas­sings­werk­zaam­he­den aan een soci­a­le huurwoning.

3. Her­huis­ves­ting omwil­le van onder­be­zet­te soci­a­le huurwoning.

Er wordt voor­rang gege­ven aan de kan­di­daat-huur­der die huur­der is van een soci­a­le huur­wo­ning die onder­be­zet is. 

4. Over­be­zet­te woning.

Er wordt voor­rang gege­ven aan de kan­di­daat-huur­der die huur­der is van een soci­a­le huur­wo­ning van de ver­huur­der die niet vol­doet aan de mini­ma­le bezet­tings­nor­men vast­ge­steld in het tech­nisch ver­slag ter uit­voe­ring van arti­kel 3.1, §1, vier­de lid van de Vlaam­se Codex Wonen van 2021 (art. 6.28, eer­ste lid, 1°). 

5. Aan­ge­pas­te woning.

Er wordt voor­rang gege­ven aan de kan­di­daat-huur­der die huur­der is van een soci­a­le huur­wo­ning van de ver­huur­der en die moet ver­hui­zen naar een ande­re soci­a­le huur­wo­ning omdat de soci­a­le huur­wo­ning die aan­ge­past is aan de fysie­ke moge­lijk­he­den van per­so­nen met een han­di­cap, niet lan­ger bewoond wordt door een per­soon die daar nood aan heeft (art. 6.28, eer­ste lid, 2°).

6. Ver­haal

Een kan­di­daat-huur­der kan een ver­haal indie­nen bij de toe­zicht­hou­der als hij zich bena­deeld acht door een beslis­sing van de ver­huur­der. Wan­neer blijkt dat de toe­wij­zing aan de betrok­ke­ne had moe­ten gebeu­ren, dan wordt voor­rang gege­ven aan deze kan­di­daat-huur­der (art. 6.28, eer­ste lid, 3°).

7. Huis­ves­ting naar aan­lei­ding van ont­rui­ming van de woning en naar aan­lei­ding van het ves­ti­gen van het soci­aal beheersrecht.

8. Muta­tie omwil­le van niet vol­doen aan rati­o­ne­le bezet­ting en muta­tie na gezinshereniging.

9. Toe­wij­zing voor gezinshereniging.

Als de gezins­her­e­ni­ging nog niet heeft plaats­ge­von­den op het ogen­blik dat een woning waar­van de rati­o­ne­le bezet­ting beant­woordt aan die gezins­her­e­ni­ging, zou kun­nen wor­den toe­ge­we­zen, dan heeft de kan­di­daat-huur­der voor­rang voor een toe­wij­zing van een woning waar­van de rati­o­ne­le bezet­ting beant­woordt aan zijn hui­di­ge gezins­sa­men­stel­ling en fysie­ke toe­stand (art. 6.28, eer­ste lid, 6°).

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden