200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Voor­rangs­re­gels?

De volg­or­de op de wacht­lijst is de volg­or­de van de inschrij­vin­gen. In jouw inschrij­vings­num­mer zit de datum waar­op je je hebt inge­schre­ven. Er zijn ver­schil­len­de voor­rangs­re­gels waar­door die volg­or­de kan ver­an­de­ren. De wet bepaalt die regels.

Wet­te­lij­ke voorrangsregels

1. Per­so­nen met een beper­king of zorg­be­hoe­ven­de seni­o­ren (alleen voor aan­ge­pas­te woningen)

Som­mi­ge wonin­gen zijn aan­ge­past aan per­so­nen met een fysie­ke beper­king. Zij kun­nen zo com­for­ta­be­ler wonen. We ver­hu­ren wonin­gen aan­ge­past aan per­so­nen met een beper­king eerst aan per­so­nen die een aan­ge­pas­te woning nodig hebben.

2. Huur­ders wonen te klein

Je huurt al een soci­a­le woning bij ons. De woning is nu te klein voor je gezin. Dan krijg je voor­rang om te ver­hui­zen naar een gro­te­re woning.

Wan­neer een woning te klein is, staat in de wet. Dit zijn de mini­ma­le bezet­tings­nor­men uit de Vlaam­se Wooncode.

Opge­let, er zijn regels waar­aan je moet vol­doen om te mogen ver­hui­zen naar een gro­te­re woning wan­neer je hui­di­ge woning te klein is gewor­den voor je gezin:

 • Gezins­her­e­ni­ging: Het kan zijn dat jouw woning te klein is gewor­den omdat een deel van jouw gezin uit het bui­ten­land is toe­ge­ko­men. Je kan dan enkel met voor­rang ver­hui­zen naar een gro­te­re woning als je voor­af aan ons meld­de dat je een gezins­her­e­ni­ging plan­de. Als Thuis­rand niet op de hoog­te was dat een deel van jouw gezin nog in het bui­ten­land was, kan je geen voor­rang krij­gen. Je kan wel opnieuw inschrij­ven met je vol­tal­li­ge gezin voor een gro­te­re woning, maar dan zon­der voorrang.
 • Meer­der­ja­ri­ge per­so­nen: Het kan zijn dat jouw woning te klein is gewor­den omdat er tij­dens jouw huur­over­een­komst meer­der­ja­ri­ge per­so­nen zijn komen bij­wo­nen. In dit geval krijg je ook geen voor­rang. Je kan je wel opnieuw inschrij­ven met je vol­tal­li­ge gezin voor een gro­te­re woning maar dan zon­der voorrang.

3. Huur­ders moe­ten hun soci­a­le (assistentie)woning verlaten

Je huurt al een soci­a­le woning bij ons. We ver­plich­ten je om te ver­hui­zen naar een ande­re soci­a­le woning. Dit kan om twee redenen:

Je huurt een woning die aan­ge­past is aan een per­soon met een han­di­cap of je huurt een ADL-woning. Maar, de per­soon waar­voor de ADL-woning eigen­lijk bestemd was, woont niet lan­ger in de woning.

Je huurt een soci­a­le assis­ten­tie­wo­ning, maar de 65-plus­ser woont niet lan­ger in de woning.

Je krijgt dan voor­rang om te ver­hui­zen naar een ande­re soci­a­le woning.

4. Kan­di­da­ten die gelijk kre­gen in een beroepsprocedure

Je bent een kan­di­daat. Je werd bena­deeld bij de toe­wij­zing van een woning. De toe­zicht­hou­der vond deze beslis­sing niet terecht. Of, je kreeg geen nieu­we beslis­sing van ons bin­nen de 30 dagen nadat wij de beoor­de­ling van de toe­zicht­hou­der ontvingen.

Je krijgt dan voor­rang voor een soci­a­le woning.

5. Kan­di­da­ten die hun pri­va­te huur­wo­ning moe­ten verlaten

Je bent een kan­di­daat en huurt een pri­va­te woning. Je moet deze woning nu ver­la­ten. De wet bepaalt dat je in uit­zon­der­lij­ke omstan­dig­he­den voor­rang kan krij­gen. Denk je dat je in zo een situ­a­tie zit, bespreek het met ons.

6. Huur­ders van onze huis­ves­tings­maat­schap­pij die te groot of te klein wonen

Je kan te groot of te klein wonen vol­gens de rati­o­ne­le bezet­ting’. Dat wil zeg­gen dat de woning niet goed afge­stemd is op het aan­tal wonen dat er woont en hun fysie­ke moge­lijk­he­den. Je krijgt voor­rang als je kan ver­hui­zen naar een ande­re woning van onze maat­schap­pij die wel vol­doet aan de normen.

7. Kan­di­da­ten waar­bij de gezins­her­e­ni­ging nog niet heeft plaatsgevonden

Je bent kan­di­daat. Je gezin is nog in het bui­ten­land. Je vroeg een gezins­her­e­ni­ging aan of je gaat dit nog doen en meld­de dit ook bij je inschrijving.

Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in Bel­gië. Dan krijg je nu voor­rang om te ver­hui­zen naar een woning die past voor je hui­di­ge situatie.

8. Kan­di­da­ten in één van de vol­gen­de situaties

 • De hui­di­ge woning is niet geschikt om in te wonen. De woon­in­spec­teur stel­de dit in een pro­ces-ver­baal vast.
 • De hui­di­ge woning is onbe­woon­baar of onge­schikt ver­klaard*.
 • De hui­di­ge woning kreeg een con­for­mi­teits­on­der­zoek, had een aan­tal gebre­ken en behaal­de een aan­tal straf­pun­ten.

*Opge­let: in deze situ­a­tie krijg je niet auto­ma­tisch voor­rang. Je moet vol­doen aan zes voor­waar­den. Neem con­tact met ons op voor meer informatie.

9. Een min­der­ja­ri­ge kan­di­daat die ont­voogd is.

We heb­ben je von­nis nodig dat bewijst dat je ont­voogd bent.

Loka­le toewijzingsreglementen

Aart­s­e­laar

Loka­le bin­ding in cas­ca­de :

 1. kan­di­da­ten die bij de toe­wij­zing min­stens drie van de laat­ste zes jaar in Aart­s­e­laar woonden
 2. kan­di­da­ten die ooit 10 jaar of lan­ger in Aart­s­e­laar woonden

Ede­gem

Loka­le bin­ding in cas­ca­de:

 1. kan­di­da­ten die in de als man­tel­zor­ger acti­vi­tei­ten van zorg en bij­stand ver­rich­ten voor (een) inwoner(s) van Ede­gem of kan­di­da­ten die man­tel­zorg ont­van­gen van (een) inwoner(s) van Edegem.
 2. kan­di­da­ten die in de peri­o­de van vijf jaar voor de toe­wij­zing min­stens drie jaar in Ede­gem woonden

Mort­sel

Doel­groep :

Per­so­nen met ern­sti­ge en lang­du­ri­ge psy­chi­a­tri­sche problemen

 • Ame­de­us Stock­mans­lei 119 : 7 huur­ap­par­te­men­ten met 1 slaap­ka­mer: 7 plaatsen

Boechout

Loka­le bin­ding : kan­di­da­ten die de laat­ste tien jaar min­stens drie jaar in Boechout heb­ben gewoond.

Doel­groep : per­so­nen met ern­sti­ge en lang­du­ri­ge psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men, die in aan­mer­king komen voor beschut wonen en die bege­leid wor­den door een erkend ini­ti­a­tief voor beschut wonen zoals De Vliering

 • Heu­vel­straat 170 : 10 appar­te­men­ten + 1 bureelruimte
 • Frans Segers­straat: 27 huur­wo­nin­gen, waar­van 6 voor­be­hou­den voor beschut wonen
 • Jans­sen­lei 8 : 10 woningen

Lint

Doel­groep :

alleen­staan­de met kin­de­ren én 3 jaar loka­le binding:

 • Eik­hof 2: 7 appartementen
 • Kas­teel­plein 26: 7 appartementen

seni­o­ren (70 +) met 3 jaar loka­le bin­ding :

 • Nieuw­bouw Lier­se­steen­weg nr.13 – 15: 17 seniorenflats

Ranst

Loka­le bin­ding:

 1. kan­di­da­ten die 3 van de laat­ste zes jaar in Ranst woonden
 2. kan­di­da­ten die ooit 10 jaar in Ranst woonden

Ver­snel­de toe­wij­zing door CAW Antwerpen

Per­so­nen die onder bege­lei­ding staan van het CAW(Centrum Alge­meen Wel­zijns­werk) in Ant­wer­pen kun­nen in bepaal­de geval­len recht heb­ben op een ver­snel­de toe­wij­zing van een woning. Lees meer op Ver­snel­de toe­wij­zing Thuis­rand | CAW

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden