200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Kom ik in aanmerking?

Niet ieder­een kan een soci­a­le woning huren. Je moet vol­doen aan vier voorwaarden:

 • Bevol­kings­re­gis­ter
 • Leef­tijd
 • Inko­men
 • Eigen­dom

Ver­der op deze pagi­na lees je meer over de voor­waar­den. Je kan je enkel inschrij­ven als je kan aan­to­nen dat je vol­doet aan deze voor­waar­den. Som­mi­ge infor­ma­tie kan onze soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij elek­tro­nisch ver­krij­gen. Som­mi­ge voor­waar­den moet je bewij­zen met documenten.

Bevol­kings­re­gis­ter

Je moet inge­schre­ven zijn in het bevol­kings­re­gis­ter of het vreem­de­lin­gen­re­gis­ter. Je hebt dus een domi­ci­lie-of referentieadres.

Het is niet genoeg als je inge­schre­ven bent in het wachtregister.

Leef­tijd

Je kan je alleen maar inschrij­ven als je ouder bent dan 18 jaar.

Ieder­een van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrij­vings­for­mu­lier ook onder­te­ke­nen. Dat wil dus bij­voor­beeld zeg­gen: jij als hoofd­huur­der, je man of vrouw, kin­de­ren en ande­re gezins­le­den die ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen:

 • Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je bege­leid zelf­stan­dig of ga je met bege­lei­ding zelf­stan­dig wonen? Dan kan je wel inschrij­ven. Je moet hier­voor wel een bewijs van een erken­de dienst voor bege­leid zelf­stan­dig wonen die jou bege­leidt binnenbrengen.
 • Ben je een ont­voog­de min­der­ja­ri­ge? Dan kan je wel inschrij­ven. Breng je von­nis mee.

Inko­men

Je inko­men mag niet te hoog zijn. Met inko­men bedoe­len we het geza­men­lijk belast­baar inko­men, afzon­der­lijk belast­baar inko­men, IVT, leef­loon en de van belas­ting vrij­ge­stel­de beroeps­in­kom­sten uit het bui­ten­land of ver­wor­ven bij een Euro­pe­se of inter­na­ti­o­na­le instelling.

Enkel het inko­men van de toe­kom­sti­ge refe­ren­tie­huur­der en zijn of haar part­ner (gehuw­de) of fei­te­lij­ke of wet­te­lij­ke samen­wo­ner die mee de woning gaat bewo­nen, telt mee.

Wij kij­ken naar het inko­men van het meest recen­te jaar (maxi­mum drie jaar oud) waar­voor een aan­slag­bil­jet beschik­baar is. Bin­nen één gezin zijn ver­schil­len­de inko­mens­ja­ren moge­lijk maar we indexe­ren ze alle­maal naar het hui­di­ge jaar.

Als het inko­men de inko­mens­grens over­schrijdt of als nie­mand een inko­men heeft, dan kij­ken we naar het hui­dig inkomen.

Hoe hoog mag je inko­men zijn? 

Het maxi­ma­le inko­men als je inschrijft in 2023:

 • Alleenstaande € 28.105
 • Alleenstaande met handicap € 28.015
 • Iedere andere persoon zonder kinderen € 42.156
 • Verhoging per persoon ten laste* € 2.356

* Een per­soon ten las­te betekent:

 • een kind dat op jouw adres is inge­schre­ven en dat min­der­ja­rig is of een kind voor wie kin­der­bij­slag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regel­ma­tig bij jou ver­blijft en min­der­ja­rig is of voor wie kin­der­bij­slag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ern­stig gehandicapt.

Was het inko­men van het jaar van je meest recen­te aan­slag­bil­jet te hoog, maar ver­dien je nu min­der, dan kij­ken we naar je inko­men in min­stens drie van de afge­lo­pen zes maanden.

Eigen­dom

Je kunt niet inschrij­ven als je een woning of bouw­grond vol­le­dig of gedeeltelijk:

 • in vol­le eigen­dom, vrucht­ge­bruik, erf­pacht of opstal hebt.
 • in erf­pacht, opstal of vrucht­ge­bruik hebt gegeven.

Deze voor­waar­de geldt voor de toe­kom­sti­ge refe­ren­tie­huur­der. Ze geldt ook voor de per­soon die met de refe­ren­tie­huur­der gehuwd is, die ermee wet­te­lijk samen­woont of die de fei­te­lij­ke part­ner is en de woning mee zal bewonen.

De voor­waar­de geldt ook voor een woning of bouw­grond in het buitenland. 

Bracht je als zaak­voer­der, bestuur­der of aan­deel­hou­der een woning of bouw­grond in een ven­noot­schap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uit­zon­de­rin­gen mogelijk:

 • Je woning is onbe­woon­baar of onge­schikt ver­klaard. Dit gebeur­de maxi­maal 2 maan­den voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaan­ge­past aan je fysie­ke beperking.
 • Je hebt een han­di­cap en komt in aan­mer­king voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruim­te­lij­ke bestem­mings­zo­ne in Bel­gië waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je ver­liest het beheer van je woning door een col­lec­tie­ve schul­den­re­ge­ling of een faillissement.
 • Je hebt een eigen­dom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouw­grond gedeel­te­lijk in eigendom(srecht) kos­te­loos ver­wor­ven, bij­voor­beeld via een erfe­nis of schenking.

Wij sluiten meer dan 100 huurcontracten af per jaar

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden