200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Ik aan­vaard de woning

Je krijgt van ons een brief als we een pas­sen­de woning voor je heb­ben. Bin­nen de 15 kalen­der­da­gen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan vol­gen nog enke­le belang­rij­ke stappen:

  1. We con­tro­le­ren opnieuw of je aan alle voor­waar­den voldoet
  2. We bere­ke­nen de huur­prijs en de waarborg.
  3. We maken een huur­con­tract.
  4. Alle gezins­le­den ouder dan 18 jaar onder­te­ke­nen het con­tract mee.
  5. Je betaalt de waar­borg of maakt de waar­bor­g­re­ge­ling in orde. Het OCMW kan je hier­bij hel­pen als het nodig is.
  6. We spre­ken af wan­neer je in de woning kan, de sleu­tel krijgt, we de plaats­be­schrij­ving maken, …

Ik aan­vaard de woning niet

Je krijgt van ons een brief als we een pas­sen­de woning voor je heb­ben. Bin­nen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan wei­ger je ze. Mis­schien heb je een heel goe­de reden waar­om je de woning niet wil of waar­om je op dit moment niet kan ver­hui­zen. Meld dat dan op papier aan ons. Zon­der (goe­de) reden kan je een aan­bod maar één keer weigeren.

Als je wei­gert, dan krijg je ten vroeg­ste drie maan­den later een nieuw aan­bod. Ten­zij je op papier meldt dat we je toch snel­ler een woning mogen aanbieden.

Wei­ger je ook het twee­de aan­bod? Dan schrap­pen we je inschrij­ving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kan­di­da­tuur indie­nen. Dan kom je opnieuw ach­ter­aan de wachtlijst.

Gron­di­ge rede­nen voor weigering

Je wilt de woning wel aan­vaar­den, maar door bepaal­de tij­de­lij­ke omstan­dig­he­den kan het nu niet. Bij­voor­beeld: je ver­blijft in het zie­ken­huis of in de gevan­ge­nis, je hebt net een pri­va­te huur­over­een­komst afge­slo­ten of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn rede­nen waar­van je ons een bewijs moet bezor­gen. Als je dat bewijs levert, dan bekij­ken we of dit een gegron­de wei­ge­ring is of niet.

Niet rea­ge­ren is geschrapt worden

Rea­geer je twee keer niet op onze aan­bod­brie­ven? Dan schrap­pen we jou van onze wachtlijst.

Hoe­veel waar­borg betaal ik?

Als je een huur­over­een­komst afsluit, moet je ook een waar­borg beta­len.

Je krijgt deze waar­borg met ren­te terug als de huur­over­een­komst stopt. We kun­nen wel een deel van de waar­borg aftrek­ken als je nog open­staan­de schul­den hebt of de woning beschadigde. 

De waar­borg bedraagt in prin­ci­pe maxi­maal twee maan­den basis­huur­prijs, met een maxi­mum van 1022 euro in 2022.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden