200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Hoe­veel huur betaal ik van­af 1 janu­a­ri 2023?

Uit­leg huur­prijs­be­re­ke­ning 2024

BERE­KE­NING HUISHUUR :

Te beta­len huur­prijs = tus­sen 1/54 en 1/51 van het geïn­dexeer­de inkomen (*)

-Patri­mo­ni­um­kor­ting

-Gezins­kor­ting

+ Huur­las­ten

+ Ener­gie­cor­rec­tie

(*) Soli­da­ri­teits­bij­dra­ge

Huur­ders met een hoger inko­men beta­len een gro­ter aan­deel in de huurprijsberekening.

1/54ste als het inko­men lager is dan de inko­mens­gren­zen van 2024

1/53ste als het inko­men hoger is dan de inko­mens­grens, maar lager dan 125% van de grens

1/52ste als het inko­men hoger is dan 125% maar lager dan 150% van de inkomensgrens

1/51ste als het inko­men hoger is dan 150% van de inkomensgrens


De inko­mens­gren­zen voor 2024 zijn:

29.515 voor een alleen­staan­de per­soon zon­der per­soon ten laste

31.987 voor een alleen­staan­de per­soon met een handicap

44.270 ver­hoogd met € 2.475 per per­soon ten las­te, voor alle anderen


Indexa­tie inkomen 

Geïn­dexeerd inko­men 2021 : inko­men 2021 * 153,49÷134,43

Geïn­dexeerd inko­men 2022 : inko­men 2022 * 153,49÷146,16

Geïn­dexeerd inko­men 2023 : inko­men 2023


Patri­mo­ni­um­kor­ting

Afhan­ke­lijk van de basis­huur­prijs (=markt­waar­de) van de woning trek­ken we al dan niet een patri­mo­ni­um­kor­ting af bij de huur­prijs­be­re­ke­ning. Hoe lager de markt­waar­de van de woning, hoe hoger de kor­ting. De waar­de van een woning bepa­len we met de huur­schat­ter. Dat is een bere­ke­nings­mo­del dat alle maat­schap­pij­en gebrui­ken. Het schat­tings­mo­del bere­kent de markt­waar­de van een woning op basis van ver­schil­len­de eigen­schap­pen van de woning.

- Patri­mo­ni­um­kor­ting voor ver­hu­rin­gen die star­ten in 2024

  • basis­huur­prijs klei­ner of gelijk aan € 330 -> € 168 patrimoniumkorting
  • basis­huur­prijs hoger of gelijk aan € 857 -> € 0 patrimoniumkorting
  • basis­huur­prijs tus­sen € 330 en € 857 -> patri­mo­ni­um­kor­ting vol­gens formule: 

168 * (€ 857 – marktwaarde)/(€ 857 — € 330)


Gezins­kor­ting

Per per­soon ten las­te (kin­de­ren waar­voor kin­der­bij­slag wordt ont­van­gen) ont­vangt u een kor­ting van € 22. Echtgenotes/​n zijn niet ten las­te, ten­zij ze min­stens 66 % inva­li­de zijn.

Kin­de­ren jon­ger dan 18 jaar en die min­stens 66 % inva­li­de zijn, wor­den als 2 per­so­nen ten las­te aan­zien (= € 44 korting).

De gezins­kor­ting is bere­kend op de gezins­si­tu­a­tie van 1 janu­a­ri 2024. Wor­den er kin­de­ren gebo­ren of ver­trek­ken er gezins­le­den in 2024 dan wij­zigt de huur­prijs enkel als ook het gezins­in­ko­men wijzigt. 

Kin­de­ren die niet gedo­mi­ci­li­eerd zijn maar die in co-ouder­schap/­be­zoek­re­ge­ling in je huur­wo­ning ver­blij­ven, krij­gen een hal­ve gezins­kor­ting (€ 11). Krijg je de gezins­kor­ting nog niet, vraag je attest aan bij de finan­ci­eel huur­be­heer­der – 03/320.29.73. Bezorg ons dit attest, onder­te­kend door bei­de ouders terug, samen met een attest van het kinderbijslagfonds.

Is je kind nog ten las­te maar werd er geen reke­ning mee gehouden?

Bezorg ons een recent attest (opge­maakt na 1/10/2023) van het kin­der­bij­slag­fonds voor kin­de­ren ouder dan 18 jaar die nog ten las­te zijn.

Er is een inva­li­di­teit van min­stens 66% of 9 pun­ten, maar er werd geen reke­ning mee gehouden ?

Bezorg ons een kopie van een recent attest van het zie­ken­fonds of een attest van het minis­te­rie Soci­a­le Voor­zorg (FOD).


BEGREN­ZIN­GEN

Je betaalt niet min­der dan de mini­ma­le huur­prijs.

Je betaalt niet meer dan de basis­huur­prijs (= huur­prijs pri­va­te markt)


Mini­ma­le huur­prijs (bere­ke­ning op basis van de basishuurprijs)

- mini­ma­le huur­prijs voor ver­hu­rin­gen die star­ten in 2024

‑markt­waar­de lager of gelijk aan € 330 à 149 euro

‑markt­waar­de hoger of gelijk aan 857 euro à € 298 euro 

‑markt­waar­de tus­sen € 330 en € 857 à mini­ma­le huur­prijs vol­gens formule

149 + ((markt­waar­de — € 330)/(€ 857 — € 330) * € 149)


Markt­waar­de en basishuurprijs

Alle markt­waar­den wer­den geac­tu­a­li­seerd, afhan­ke­lijk in welk jaar de schat­ting heeft plaatsgevonden. 

Bij onder­te­ke­ning van het con­tract is de basis­huur gelijk aan de markt­waar­de. De basis­hu­ren wor­den geïn­dexeerd en zijn afhan­ke­lijk van wan­neer de huur­over­een­komst (of reno­va­tie) werd afgesloten.

De basis­huur­prijs kan enkel aan­ge­past wor­den indien de markt­waar­de met mini­maal 10% stijgt of met mini­maal 5% daalt. 


Indexa­tie basis­huur­prijs, patri­mo­ni­um­kor­ting

Deze bedra­gen wor­den elk jaar geïn­dexeerd vol­gens de vol­gen­de formule:

Ver­hu­ring gestart in 2023 — bedrag 2023 * 153,49÷146,16

Ver­hu­ring gestart in 2022 — bedrag 2022 * 153,49÷134,43

Ver­hu­ring gestart in 2021 — bedrag 2021 * 153,49÷132,91

Ver­hu­ring gestart in 2020 of eer­der – bedrag 2020 * 153,49 / 131,66


Indexa­tie mini­ma­le huurprijs

Deze bedra­gen wor­den elk jaar geïn­dexeerd vol­gens de vol­gen­de formule:

Ver­hu­ring gestart in 2023 — bedrag 2023 * 2% * 153,49÷146,16

Ver­hu­ring gestart in 2022 — bedrag 2022 * 2% * 153,49÷134,43

Ver­hu­ring gestart in 2021 — bedrag 2021 * 2% * 153,49÷132,91

Ver­hu­ring gestart in 2020 of eer­der – bedrag 2020 *2% * 153,49 / 131,66


Huur­las­ten

De huur­las­ten staan gede­tail­leerd per kos­ten­soort op de huur­prijs­be­re­ke­ning vermeld.

Dit zijn voor­schot­ten, deze zijn geïn­dexeerd tov 2023 en ver­deeld vol­gens het soli­da­ri­teits­prin­ci­pe. In 2025 ont­vang je een afre­ke­ning voor deze kosten.

Bewijs­stuk­ken kun­nen inge­ke­ken wor­den op kan­toor na afspraak.

Voor appar­te­men­ten wordt er een voor­schot voor water, gas of elek­tri­ci­teit aan­ge­re­kend. Deze gege­vens vind je terug op de berekeningsnota. 

Jaar­lijks ont­vang je een afrekening.


Gara­ges

Gara­ges wor­den jaar­lijks geïn­dexeerd. De index hangt af wan­neer het huur­con­tract start.

Gara­ges met inhu­rings­da­tum vóór 2012 wor­den niet geïndexeerd.


GEEN inko­men ingevuld ?

Er zijn geen inkom­sten­ge­ge­vens gekend. De hoog­ste huur (basis­huur­prijs) werd aangerekend.

Breng vóór 20 janu­a­ri 2024 je inkom­sten­ge­ge­vens van 2021 (OCMW, pen­si­oen, ziek­te­ver­goe­ding, stem­pel­geld of ande­re bewij­zen) bin­nen. De huur­prijs wordt dan nog her­be­re­kend van­af 1 janu­a­ri 2024. Ont­van­gen wij na deze datum de inkom­sten, dan wordt de huur her­be­re­kend de vol­gen­de maand, nadat je de attes­ten hebt binnengebracht.

Is je inko­men ver­min­derd met meer dan 20% sinds 2021 ?

Bezorg ons alle inkom­sten (leef­loon, werk­loos­heids­ver­goe­din­gen, inva­li­di­teit, loon­fi­ches, ali­men­ta­tie …) van de maan­den okto­ber tem decem­ber 2023, vóór 20 janu­a­ri 2024. Beta­lin­gen van ali­men­ta­tie voor je ex-part­ner of kin­de­ren wor­den voor 80% in min­de­ring gebracht op het inko­men. Bezorg ons de beta­lings­be­wij­zen van de maan­den okto­ber tem decem­ber 2023 vóór 20 janu­a­ri 2024

Pen­si­oen
Als één van de bewo­ners met pen­si­oen gaat, wordt de huur­prijs aan­ge­past van­af de eer­ste van de maand na het inzen­den van het bewijs hiervan. 


VER­TREK FAMI­LIE­LID OF PART­NER OF ANDE­RE PERSONEN

De huur­prijs wordt gewij­zigd wan­neer één of meer­de­re gezins­le­den met een inko­men het gezin ver­la­ten. Breng een gezins­sa­men­stel­ling bin­nen dat je aan­vraagt bij je gemeen­te­be­stuur. De maand vol­gend na het bezor­gen van de attes­ten wordt je huur aangepast. 


OVER­LIJ­DEN

Wan­neer een van de bewo­ners over­lijdt, stuur je ons een over­lij­dens­at­test, afge­le­verd door de gemeen­te. Als het inko­men van de over­le­de­ne mee­telt voor de huur­prijs, dan wordt de huur­prijs aangepast.

NIEUW FAMI­LIE­LID OF PART­NER OF ANDE­RE PERSONEN

Thuis­rand moet toe­stem­ming geven wan­neer een part­ner, fami­lie­lid of ande­re per­so­nen bij jou komen wonen. De huur­prijs wordt opnieuw bere­kend als de nieu­we inwo­ner een inko­men heeft. De nieu­we huur­prijs begint de eer­ste dag van de vol­gen­de maand na de gezinsuitbreiding. 

Wil je bij­ko­men­de inlichtingen ? 

Van­af 5 janu­a­ri 2024 kan je ons berei­ken op het num­mer 03/320.29.73 of via mail naar huurder@​thuisrand.​be of via het mel­dings­for­mu­lier

Pas je door­lo­pen­de opdracht bij de bank aan en gebruik als gestruc­tu­reer­de mede­de­ling enkel je OGM-num­mer. Wij ver­wach­ten je beta­ling ten laat­ste de tien­de dag van de maand op onze bank­re­ke­ning: BE42 0010 3704 2154. Er wor­den geen beta­lin­gen aan­vaard op kantoor.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden