200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Inschrij­ven

Als je vol­doet aan alle voor­waar­den, kan je je kan­di­daat stel­len voor een soci­a­le huur­wo­ning. Daar­voor vul je een inschrij­vings­for­mu­lier in en bezorg je ons enke­le docu­men­ten.

Inschrij­vings­for­mu­lier

Down­load het inschrij­vings­for­mu­lier op deze pagi­na of neem con­tact met ons op zodat we het for­mu­lier kun­nen bezor­gen via mail of post. Vul het for­mu­lier in en bezorg het aan De Ide­a­le Woning. Dat kan op ver­schil­len­de manieren:

  • Mail het inge­vul­de for­mu­lier naar kandidaat@​thuisrand.​be.
  • Breng het inge­vul­de for­mu­lier bin­nen bij Thuis­rand. Bui­ten de ope­nings­uren kan je het in de brie­ven­bus steken.
  • Stuur het for­mu­lier op met de post.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder bege­lei­ding zelf­stan­dig? Dan heb je een attest nodig van de dienst die je bege­leidt of een attest van ont­voog­ding. Daar­op moet de start­da­tum van voog­dij of bege­lei­ding staan.

Inko­men

Wel­ke inko­mens­be­wij­zen je moet voor­leg­gen, hangt af van je situatie.

Wij zijn ver­plicht om jouw inko­mens­ge­ge­vens elek­tro­nisch op te vra­gen bij de juis­te instan­ties. Alleen als wij de infor­ma­tie niet digi­taal kun­nen beko­men, dan moet jij zelf docu­men­ten ver­za­me­len. Ook in enke­le spe­ci­fie­ke situ­a­ties is dat het geval:

Drie jaar gele­den had je te veel inko­men, maar nu is je inko­men lager

  • Je inko­men van de laat­ste maanden

Drie jaar gele­den had je geen inko­men, maar daar­na wel

  • Over­zicht van je laat­ste inkomsten

Je had de laat­ste drie jaar geen inkomen

  • Ver­kla­ring op eer

Inschrij­vings­be­wijs

Nadat je inschrij­ving vol­le­dig is, krijg je van ons je inschrij­vings­be­wijs en je defi­ni­tie­ve inschrij­vings­num­mer. Hou dit zeer goed bij.

Wacht­lijst

Van­af je bent inge­schre­ven, kom je op de wacht­lijst terecht. Waar je wilt wonen, de groot­te van je gezin en de voor­rangs­re­gels bepa­len je plaats op de wacht­lijst. Hoe­lang je moet wach­ten, vari­eert dus tij­dens je wacht­pe­ri­o­de. Hou er reke­ning mee dat de gemid­del­de wacht­tijd voor een appar­te­ment onge­veer tien jaar is. Dat kan ook altijd kor­ter of lan­ger duren. Wij kun­nen niet zeker zijn wan­neer jij aan de beurt bent. 

Huur­pre­mie

Sta je vier jaar of lan­ger onon­der­bro­ken op de wacht­lijst en huur je dus op de pri­va­te huur­markt, dan kom je wel­licht in aan­mer­king voor de maan­de­lijk­se huur­pre­mie. Als je in aan­mer­king komt, krijg je auto­ma­tisch een aan­vraag­for­mu­lier opge­stuurd van Wonen Vlaanderen. 

Via de knop hier­on­der ga je naar de web­si­te van Wonen Vlaan­de­ren, waar je alle info vindt over de huurpremie.

Je bent aan de beurt

Zodra jij aan de beurt bent op de wacht­lijst, nodi­gen we je uit om je dos­sier te actu­a­li­se­ren en om de woning te komen bekij­ken. Dat doen we door je een brief te stu­ren. Zorg dus dat we altijd van jou het laat­ste adres heb­ben.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden