200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Ik schrijf mij in

Als je vol­doet aan alle voor­waar­den, kan je je kan­di­daat stel­len voor een soci­a­le huurwoning. 

OPGE­LET! Van­af 18 maart 2024 moe­ten kan­di­da­ten zich­zelf onli­ne inschrij­ven Meer info vind je hier.

Wil je nog voor die datum inschrij­ven, dan moet je hier­voor een inschrij­vings­for­mu­lier invul­len en even­tu­eel bij­ko­men­de docu­men­ten bezor­gen waar­on­der een vol­macht.

Wij kun­nen dan jou inschrij­ving in orde brengen.

Inschrij­vings­for­mu­lier

Down­load het inschrij­vings­for­mu­lier en de vol­macht op deze pagi­na of neem con­tact met ons op zodat we de for­mu­lie­ren kun­nen bezor­gen via mail of post. Vul de for­mu­lie­ren in en bezorg deze aan Thuis­rand. Dat kan op ver­schil­len­de manieren:

  • Mail de inge­vul­de for­mu­lie­ren naar kandidaat@​thuisrand.​be.
  • Breng de inge­vul­de for­mu­lie­ren bin­nen bij Thuis­rand. Bui­ten de ope­nings­uren kan je het in de brie­ven­bus steken.
  • Stuur de for­mu­lie­ren op met de post.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder bege­lei­ding zelf­stan­dig? Dan heb je een attest nodig van de dienst die je bege­leidt of een attest van ont­voog­ding. Daar­op moet de start­da­tum van voog­dij of bege­lei­ding staan.

Inko­men

Wel­ke inko­mens­be­wij­zen je moet voor­leg­gen, hangt af van je situatie.

Wij zijn ver­plicht om jouw inko­mens­ge­ge­vens elek­tro­nisch op te vra­gen bij de juis­te instan­ties. Alleen als wij de infor­ma­tie niet digi­taal kun­nen beko­men, dan moet jij zelf docu­men­ten ver­za­me­len. Ook in enke­le spe­ci­fie­ke situ­a­ties is dat het geval:

Drie jaar gele­den had je te veel inko­men, maar nu is je inko­men lager

  • Je inko­men van de laat­ste maanden

Drie jaar gele­den had je geen inko­men, maar daar­na wel

  • Over­zicht van je laat­ste inkomsten

Je had de laat­ste drie jaar geen inkomen

  • Ver­kla­ring op eer

Inschrij­vings­be­wijs

Nadat je inschrij­ving vol­le­dig is, krijg je van ons je inschrij­vings­be­wijs en je defi­ni­tie­ve inschrij­vings­num­mer. Hou dit zeer goed bij.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden