200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Wat is een kluswoning?

Wat is een kluswoning?

Ver­schil­len­de soci­a­le wonin­gen van Thuis­rand staan al een tijd­je leeg. Dat is zon­de voor men­sen die een betaal­ba­re woning zoe­ken, en voor de buurt waar­in de wonin­gen gele­gen zijn. Omwil­le van de zeer spe­ci­fie­ke en stren­ge Vlaam­se reno­va­tie-eisen waar­aan Thuis­rand moet vol­doen, zijn die wonin­gen niet lan­ger zin­vol om te reno­ve­ren als soci­a­le woning. Daar­om ver­ko­pen wij ze als klus­wo­nin­gen. Dat bete­kent dat de klus­wo­ning sowie­so gron­dig moet wor­den gere­no­veerd, maar ook dat de nieu­we bewo­ners de klus­wo­ning hele­maal naar eigen smaak en goes­ting, op maat en op eigen tem­po kun­nen ver­bou­wen en inrichten.

Om de klus­wo­nin­gen betaal­baar te hou­den, ver­ko­pen wij deze via een erf­pacht. Dat bete­kent dat je voor de duur van de erf­pacht de klus­wo­ning mag gebrui­ken als­of je er eige­naar van bent. Hier­voor betaal je een een­ma­li­ge instap­ver­goe­ding (instap­ca­non), die maxi­maal de helft van de waar­de van de grond bedraagt, en een jaar­lijk­se ver­goe­ding (jaar­lijk­se erf­pacht­ca­non). Je bent wel ver­plicht bin­nen de 5 jaar de klus­wo­ning te reno­ve­ren. Aan het ein­de van de erf­pacht wordt Thuis­rand opnieuw eige­naar van de klus­wo­ning, maar onder­tus­sen heb­ben wel tot drie gene­ra­ties aan een lage prijs in de klus­wo­ning kun­nen wonen. Natuur­lijk kan je de woning ook snel­ler ver­la­ten zon­der extra kos­ten. Wan­neer je de woning ver­laat, krijg je de een­ma­li­ge instap­ver­goe­ding terug.

201118 DIW PREVIEW ILLIASTEIRLINCK DSC9218

Erf­pacht

Kopen via erfpacht

Kopen via een erf­pacht bete­kent dat je voor een lan­ge peri­o­de het zake­lijk recht krijgt van de grond en de woning om deze te gebrui­ken als­of het jouw eigen­dom is. Na de erf­pacht gaan de grond en de woning terug naar de oor­spron­ke­lij­ke eige­naar. Je koopt met ande­re woor­den niet de grond en de woning, maar je betaalt wel voor het recht deze voor een lan­ge peri­o­de te gebrui­ken. Je betaalt een een­ma­li­ge instap­ver­goe­ding (instap­ca­non), en een jaar­lijk­se ver­goe­ding (jaar­lijk­se erf­pacht­ca­non), die afhan­ke­lijk zijn van de waar­de van de grond. Je hoeft dus geen zwa­re hypo­theek af te slui­ten. Boven­dien is de jaar­lijk­se erf­pacht­ca­non aftrek­baar in de per­so­nen­be­las­ting. Ook de regi­stra­tie­rech­ten zul­len, ten opzich­te van een nor­ma­le ver­koop, een stuk lager zijn. Wel ben je ver­plicht om bin­nen de 5 jaar de klus­wo­ning vol­le­dig, op eigen kos­ten, te renoveren.

Instap­ca­non

De instap­ca­non is geba­seerd op de grond­waar­de. Bij een vol­le­di­ge erf­pacht bedraagt de instap­ca­non maxi­maal de helft van de geschat­te grond­waar­de. Voor de beta­ling van de instap­ca­non is het afslui­ten van een hypo­the­cai­re lening toe­ge­staan na akkoord van Thuisrand.

Jaar­lijk­se erfpachtcanon

Ook de jaar­lijk­se erf­pacht­ver­goe­ding is geba­seerd op de grond­waar­de. Bij een vol­le­di­ge erf­pacht is de jaar­lijk­se ver­goe­ding gelijk aan de waar­de van de grond, ver­min­derd met de instap­ca­non, gedeeld door de erf­pacht­ter­mijn. De erf­pacht­ca­non zal jaar­lijks wor­den geïndexeerd.

Onder­staand voor­beeld van een fic­tie­ve klus­wo­ning toont je de bere­ke­ning van de vergoedingen.

  • Geschatte grondwaarde van de kluswoning op basis van het schattingsverslag € 70 000,00
  • Termijn van de erfpacht 70 jaar
  • Eenmalige instapcanon (50% van de geschatte grondwaarde) € 35 000,00
  • Jaarlijkse erfpachtcanon (geschatte grondwaarde - instapcanon, gedeeld door 70 jaar), jaarlijks geïndexeerd € 500,00

Na 70 jaar heb je zo onge­veer 75.000 betaald. Reken daar­bij een reno­va­tie van zo’n 80.000, dan komt dit neer op een tota­le kost­prijs van 155.000.

Wil je meer infor­ma­tie over een moge­lij­ke aan­koop via erf­pacht? Klik dan op de knop hier­on­der of neem con­tact op met jouw nota­ris die je graag vrij­blij­vend meer uit­leg geeft over de voor- en nade­len van een aan­koop via erfpacht.

Reno­ve­ren

Ver­plich­te renovatiewerken

Elke klus­wo­ning moet gron­dig wor­den gere­no­veerd omdat ze op dit ogen­blik niet vol­doen aan de woon­kwa­li­teits­ver­eis­ten zoals bepaald in de Vlaam­se Woon­co­de. Om aan die eisen te vol­doen zijn een aan­tal reno­va­tie­wer­ken ver­plicht. Ze moe­ten ze bin­nen de 5 jaar wor­den uitgevoerd. 

Niet-ver­plich­te renovatiewerken

Naast de ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken kan het zin­vol en inte­res­sant zijn om een aan­tal ande­re reno­va­tie­wer­ken uit te voe­ren die de kwa­li­teit van de woning nog extra ver­be­te­ren.

  • Meer woon­op­per­vlak­te: Breid het gelijk­vloers uit aan de ach­ter­kant van de woning.
  • Bete­re iso­la­tie: Plaats extra gevel‑, kel­der- en zol­de­r­iso­la­tie. Plaats een groen­dak op plat­te daken.
  • Bespa­ren op elek­tri­ci­teit: Als het dak juist geo­ri­ën­teerd is, kan je zon­ne­pa­ne­len plaatsen.
  • Bespa­ren op ver­war­ming: Plaats een warm­te­pomp, zon­ne­boi­ler of hoogrendementscondensatieketel
  • Bespa­ren op water: Plaats een hemel­wa­ter­put voor het toi­let en de wasmachine.

Hulp bij renovatie

Heb je tij­dens de reno­va­tie­wer­ken tech­ni­sche vra­gen? Dan kan je con­tact opne­men met Thuis­rand. Wij bege­lei­den je graag bij de uit­voe­ring. Tus­sen­tijds en na het beëin­di­gen van de reno­va­tie­wer­ken zijn een aan­tal con­tro­le­mo­men­ten voor­zien, waar­op wij de uit­ge­voer­de wer­ken zul­len beoordelen.

Sub­si­dies en premies

Ver­schil­len­de reno­va­tie­wer­ken komen boven­dien in aan­mer­king voor sub­si­dies en premies.

Kijk hier­voor op www​.pre​mie​zoe​ker​.be via de knop hier­on­der of neem con­tact op met Thuis­rand. Wij hel­pen je graag verder.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden