200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Wan­neer kom ik in aan­mer­king voor een kluswoning?

Je moet vol­doen aan de gel­den­de voor­waar­den voor de aan­koop van soci­a­le koop­wo­nin­gen. Die voor­waar­den vind je hier.

Ik huur momen­teel een woning van Thuis­rand. Moet ik met­een na de aan­koop van een klus­wo­ning mijn huur­wo­ning verlaten?

Neen. Je moet jouw huur­wo­ning pas ver­la­ten wan­neer de ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken zijn uit­ge­voerd of wan­neer de reno­va­tie­wer­ken vol­doen­de zijn gevor­derd opdat de klus­wo­ning bewoon­baar is. Zolang je niet in de klus­wo­ning woont, moet je ech­ter wel huur blij­ven beta­len. Je hebt er dus alle baat bij zo snel moge­lijk de reno­va­tie­wer­ken uit te voe­ren en naar de klus­wo­ning te verhuizen.

Kan ik een klus­wo­ning kopen voor een familielid?

Neen. Je moet altijd zelf de klus­wo­ning bewonen. 

Je mag de klus­wo­ning wel samen met een fami­lie­lid aan­ko­pen. Dit bete­kent dat zowel jij als het fami­lie­lid aan de voor­waar­den moe­ten vol­doen én bei­den in de klus­wo­ning moe­ten wonen. 

Wat houdt een aan­koop via erf­pacht in?

Thuis­rand blijft eige­naar van de grond en woning. Je krijgt wel het zake­lijk recht de grond en woning voor een lan­ge peri­o­de te gebrui­ken als­of het jouw eigen­dom is. De erf­pacht­ter­mijn kan 2 keer wor­den ver­lengd met 10 jaar.

Je bent dus ver­ant­woor­de­lijk voor de grond en woning als­of je zelf eige­naar bent.

Na de erf­pacht koopt Thuis­rand de klus­wo­ning opnieuw aan. 

Wat gebeurt er indien ik de jaar­lijk­se erf­pacht­ver­goe­ding (erf­pacht­ca­non) niet tij­dig betaal?

Wan­neer de erf­pacht­ver­goe­ding niet voor de ver­val­dag is betaald, zal deze ver­goe­ding auto­ma­tisch wor­den ver­hoogd met de wet­te­lij­ke intrest plus 4%, van­af de ver­val­dag tot de betaling.

Indien een beta­ling uit­blijft zal de erf­pacht­over­een­komst wor­den stopgezet.

Wat gebeurt er indien ik de afge­slo­ten hypo­theek niet meer kan betalen?

Er is geen ver­schil tus­sen een lening voor een gewo­ne aan­koop van een woning en een lening voor de aan­koop van een klus­wo­ning via erf­pacht. De bank zal in die zin dezelf­de pro­ce­du­re volgen.

Wel­ke werk­zaam­he­den zijn inbe­gre­pen in de bere­ke­ning van de kost­prijs voor de ver­plich­te renovatiewerken?

De ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken zijn de wer­ken die mini­maal nood­za­ke­lijk zijn om de klus­wo­ning in regel te stel­len met de Vlaam­se woon­co­de. Een lijst is terug te vin­den in de ver­koops­fi­che van elke kluswoning.

Let wel: het gaat om wer­ken die bedoeld zijn om de klus­wo­ning een basis­woon­kwa­li­teit te geven. Vaak ver­wach­ten we meer com­fort en een hoge­re afwer­kings­graad, waar­door de prijs uit­ein­de­lijk hoger zal uitvallen.

Kan ik een lening afslui­ten voor het bekos­ti­gen van de verbouwingswerken?

Ja. Dat kan indien de bank ermee akkoord gaat. Je hebt wel voor­af­gaand ook een schrif­te­lijk akkoord nodig van Thuis­rand. Laat dus tij­dig weten of je een lening wenst af te sluiten.

Neem zeker con­tact op met de bank om op voor­hand jouw moge­lijk­he­den te bespreken.

Kan ik voor de uit­ge­voer­de reno­va­tie­wer­ken een ver­goe­ding krijgen?

Neen. Alle reno­va­tie­wer­ken wor­den voor eigen reke­ning uit­ge­voerd. Indien de erf­pacht­over­een­komst vroeg­tij­dig wordt ver­bro­ken is er ook geen ver­goe­ding mogelijk.

Ver­schil­len­de reno­va­tie­wer­ken komen wel in aan­mer­king voor sub­si­dies en pre­mies. Kijk hier­voor op www​.pre​mie​zoe​ker​.be en neem con­tact op met Thuis­rand. Wij hel­pen je graag verder.

Wat gebeurt er indien de reno­va­tie­wer­ken niet cor­rect zijn uitgevoerd?

Indien bij een con­tro­le door Thuis­rand gebre­ken of onvol­ko­men­he­den wor­den vast­ge­steld, word je ver­plicht onmid­del­lijk en bin­nen de drie maan­den de nodi­ge wer­ken uit te voe­ren. Je brengt Thuis­rand opnieuw aan­ge­te­kend op de hoog­te wan­neer de wer­ken zijn uit­ge­voerd, zodat een nieu­we con­tro­le kan gebeuren.

Indien bij een twee­de con­tro­le opnieuw gebre­ken of onvol­ko­men­he­den wor­den vast­ge­steld, zal de erf­pacht­over­een­komst wor­den ver­bro­ken en ont­vang je geen vergoeding.

Kan ik na het ver­strij­ken van de eer­ste 5 jaar nog reno­va­tie­wer­ken uitvoeren?

Dat kan, maar niet zon­der een voor­af­gaan­de en schrif­te­lij­ke goed­keu­ring van Thuisrand.

Kan ik na aan­koop van de klus­wo­ning via erf­pacht de woning doorverhuren?

Neen. Je moet altijd zelf de klus­wo­ning bewo­nen. Ver­hu­ren is niet toegestaan.

Kun­nen mijn kin­de­ren na mijn over­lij­den in de klus­wo­ning blij­ven wonen?

Ja. Je sluit een erf­pacht­over­een­komst voor de klus­wo­ning af voor een lan­ge peri­o­de, bij­voor­beeld 50 of 70 jaar. Deze peri­o­de is 2 keer ver­leng­baar met 10 jaar. De kans is in die zin reëel dat je zal over­lij­den voor­dat de erf­pacht­ter­mijn is afge­lo­pen. In dat geval erven jouw kin­de­ren de erf­pacht­over­een­komst, en dus ook de klus­wo­ning, voor de res­te­ren­de tijd van de erf­pacht. Zij kun­nen dus per­fect in de klus­wo­ning blij­ven wonen.

De voor­waar­den zijn wel dat zij:

- de klus­wo­ning ook effec­tief zelf moe­ten bewonen

- de jaar­lijk­se erf­pacht­ca­non betalen

- even­eens moe­ten vol­doen aan de voor­waar­den om in aan­mer­king te komen voor een soci­a­le koopwoning.

(Voor­waar­den = link naar 2.4.2 Soci­a­le huur­wo­ning > Kan ik kopen?)

Mag bij een schei­ding één van de part­ners de klus­wo­ning behouden?

Ja. Uiter­aard kan dat enkel indien er een akkoord is tus­sen bei­de partners.

Zijn de klus­wo­nin­gen met­een bewoonbaar?

Enke­le klus­wo­nin­gen zijn recent nog gere­no­veerd en zijn in prin­ci­pe bewoon­baar. Ech­ter, voor het meren­deel van de klus­wo­nin­gen zijn de nood­za­ke­lij­ke reno­va­tie­wer­ken zo ingrij­pend dat bewo­ning niet met­een moge­lijk is. Hou er dus reke­ning mee dat je in die peri­o­de ook nog een woning moet huren.

Wat gebeurt er indien ik tij­dens de peri­o­de van de erf­pacht als­nog een woning of per­ceel dat is bestemd voor woning­bouw ver­werf (aankoop/​erfenis/​schenking)?

De voor­waar­de voor een klus­wo­ning is dat je geen ande­re woning of een per­ceel dat bestemd is voor woning­bouw vol­le­dig in vol­le eigen­dom of in vrucht­ge­bruik mag heb­ben (in Bel­gië of in het buitenland).

Je bent in dit geval ver­plicht je bin­nen 2 jaar in regel te stel­len door jouw nieu­we woning of het nieu­we per­ceel te ver­ko­pen, of door jouw klus­wo­ning te ver­ko­pen aan Thuisrand. 

Krijgt een zit­ten­de huur­der voorrang?

Neen. Ook de zit­ten­de huur­der moet de volg­or­de van de inschrij­vings­lijst res­pec­te­ren. Wil je als zit­ten­de huur­der in aan­mer­king komen voor een klus­wo­ning? Schrijf je dan zo snel moge­lijk in op de lijst. Je vindt het inschrij­vings­for­mu­lier hier.

Hoe­veel bedraagt de prijs voor een klus­wo­ning? Hoe­veel moet ik betalen?

Je betaalt een een­ma­li­ge instap­ver­goe­ding (instap­ca­non) en een jaar­lijk­se erf­pacht­ver­goe­ding (erf­pacht­ca­non). Deze ver­goe­din­gen wor­den bere­kend op basis van de geschat­te grond­waar­de van het per­ceel waar­op de klus­wo­ning staat. Om de grond­waar­de te ken­nen heb­ben we een beë­digd land­me­ter expert gevraagd de waar­de van de grond te schatten.

De een­ma­li­ge instap­ca­non bedraagt maxi­maal de helft van de geschat­te grond­waar­de. Voor bij­voor­beeld een klus­wo­ning waar­van de grond € 70.000 waard is, bedraagt de instap­ca­non dus € 35.000.

De erf­pacht­ca­non, die gedu­ren­de de duur van de erf­pacht jaar­lijks moet wor­den betaald, wordt als volgt bere­kend: van de grond­waar­de wordt de een­ma­li­ge instap­ca­non afge­trok­ken. Dit bedrag wordt gedeeld door de duur­tijd van de erf­pacht. Het bedrag dat we dan beko­men is de jaar­lijks te beta­len erfpachtcanon.

Voor boven­staan­de klus­wo­ning, met een grond­waar­de van € 70.000, een instap­ca­non van € 35.000 en een erf­pacht­ter­mijn van 70 jaar, bedraagt de jaar­lijks te beta­len erf­pacht­ca­non dus € 500. De erf­pacht­ca­non is aftrek­baar in de personenbelasting.

Let wel: de erf­pacht­ver­goe­ding zal elk jaar opnieuw wor­den geïndexeerd. 

Kan ik voor het beta­len van de een­ma­li­ge instap­ca­non een hypo­the­cai­re lening afsluiten?

Ja. Indien de bank ermee akkoord gaat, is dat per­fect moge­lijk. Je hebt wel voor­af­gaand een schrif­te­lijk akkoord nodig van Thuis­rand. Laat dus tij­dig weten of je een hypo­theek wenst af te sluiten.

Neem zeker con­tact op met jouw bank om op voor­hand jouw moge­lijk­he­den te bespreken.

Wat gebeurt er na de erfpachttermijn?

Na de erf­pacht­ter­mijn kan je de ter­mijn nog 2 keer met 10 jaar ver­len­gen. Daar­na ver­loopt de erf­pacht. Op dat ogen­blik koopt Thuis­rand de klus­wo­ning opnieuw aan.

De prijs wordt als volgt bere­kend: instap­ca­non + inves­te­rings­kost van de uit­ge­voer­de reno­va­tie­wer­ken, afge­schre­ven op 33 jaar.

Hou dus steeds alle fac­tu­ren van de uit­ge­voer­de reno­va­tie­wer­ken bij en breng deze steeds bin­nen bij Thuis­rand! Zon­der fac­tu­ren kun­nen de kos­ten voor de reno­va­tie­wer­ken niet wor­den mee­ge­re­kend in de prijsberekening.

Hoe zijn de kos­ten voor de ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken berekend?

De kos­ten zijn bere­kend op basis van een zeer alge­me­ne inschat­ting van de kos­ten indien de reno­va­tie­wer­ken zou­den wor­den uit­ge­voerd door een erkend aan­ne­mer. De prij­zen zijn steeds exclu­sief btw (6% voor reno­va­tie­wer­ken). Wer­ken die door een niet erken­de aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd, kun­nen nooit in reke­ning wor­den gebracht!

Indien je de wer­ken eigen­han­dig zou uit­voe­ren, kun­nen de kos­ten uiter­aard lager uitvallen.

Hou steeds alle fac­tu­ren bij (aan­ne­min­gen, aan­koop bouw­ma­te­ri­a­len enz.) en breng deze steeds bin­nen bij Thuisrand!

Wer­ken die niet op basis van fac­tu­ren kun­nen wor­den aan­ge­toond, kun­nen nooit in reke­ning wor­den gebracht!

Kan ik ook ande­re reno­va­tie­wer­ken uit­voe­ren dan deze die ver­plicht zijn?

Dat is zeker moge­lijk en in som­mi­ge geval­len zelfs aan te raden om zo de woon­kwa­li­teit nog extra te ver­be­te­ren. Je hebt hier­voor wel een schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Thuis­rand nodig. Je moet dus steeds jouw plan­nen op voor­hand aan Thuis­rand voor­leg­gen ter goedkeuring.

Let wel: voor ingrij­pen­de reno­va­tie­wer­ken die van struc­tu­re­le aard zijn heb je een omge­vings­ver­gun­ning nodig en moet je je ver­plicht laten bij­staan door een archi­tect. Wens je meer infor­ma­tie over de reno­va­tie­wer­ken waar­voor een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning nodig is? Klik dan hier.

Wor­den de reno­va­tie­wer­ken gecontroleerd?

Ja. De reno­va­tie­wer­ken zijn nodig om de klus­wo­ning in regel te stel­len met de Vlaam­se woon­co­de. De wer­ken moe­ten dus cor­rect wor­den uitgevoerd. 

je bent ver­plicht om ten min­ste één maand op voor­hand aan­ge­te­kend aan Thuis­rand door te geven wan­neer je met de reno­va­tie­wer­ken zal star­ten en wan­neer je ver­wacht dat deze afge­rond zul­len zijn. In die peri­o­de zal een con­tro­leur van Thuis­rand de reno­va­tie­wer­ken komen beoor­de­len. Indien je de reno­va­tie­wer­ken gefa­seerd wenst uit te voe­ren, geef je bij aan­vang van elke nieu­we fase de start- en eind­da­tum door. 

Eén maand voor het afron­den van alle ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken breng je Thuis­rand opnieuw aan­ge­te­kend op de hoog­te. Thuis­rand zal op dat moment opnieuw een laat­ste gron­di­ge con­tro­le van de reno­va­tie­wer­ken uitvoeren.

Heb je tij­dens de reno­va­tie­wer­ken tech­ni­sche vra­gen? Dan kan je con­tact opne­men met Thuis­rand. Wij bege­lei­den je graag met de uitvoering. 

Wat gebeurt er indien de ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken niet bin­nen de 5 jaar zijn afgerond?

Exact 5 jaar nadat de erf­pacht­over­een­komst is afge­slo­ten, brengt de con­tro­leur van Thuis­rand een bezoek aan de klus­wo­ning. Stelt deze vast dat nog niet alle ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken zijn uit­ge­voerd? Dan word je ver­plicht onmid­del­lijk en bin­nen de drie maan­den de nodi­ge wer­ken als­nog uit te voe­ren. Je brengt Thuis­rand aan­ge­te­kend op de hoog­te wan­neer de wer­ken zijn uit­ge­voerd, zodat een nieu­we con­tro­le kan gebeuren.

Indien bij de nieu­we con­tro­le wordt vast­ge­steld dat nog steeds niet alle ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken zijn uit­ge­voerd, zal de erf­pacht­over­een­komst wor­den ver­bro­ken en ont­vang je geen vergoeding.

Wat als er na 20 jaar her­stel­lings­wer­ken aan de woning moe­ten wor­den uit­ge­voerd? Kan ik dan een beroep doen op Thuisrand?

Neen. Door het afslui­ten van een erf­pacht­over­een­komst wordt het zake­lijk recht van de klus­wo­ning en de grond aan jou over­ge­dra­gen. Je bent van­af dan ver­ant­woor­de­lijk voor de woning als­of je er eige­naar van bent. Je kan dus geen beroep doen op Thuis­rand. Thuis­rand komt wel de her­stel­lings­wer­ken controleren.

Kan ik de klus­wo­ning verkopen?

Ja, maar niet de eer­ste vijf jaar. De voor­waar­de is dat alle ver­plich­te reno­va­tie­wer­ken zijn uit­ge­voerd en gecon­tro­leerd door Thuis­rand. Je ver­koopt de klus­wo­ning steeds aan Thuisrand. 

De prijs wordt als volgt bere­kend: instap­ca­non + inves­te­rings­kost van de uit­ge­voer­de reno­va­tie­wer­ken, afge­schre­ven op 33 jaar.

Mag ik de klus­wo­ning aan mijn kin­de­ren schenken?

Ja. Jouw kin­de­ren kun­nen dan genie­ten van de klus­wo­ning voor de res­te­ren­de peri­o­de van de erf­pacht. De voor­waar­den zijn wel dat zij:

- de klus­wo­ning ook effec­tief zelf moe­ten bewonen

- de jaar­lijk­se erf­pacht­ca­non betalen

- even­eens moe­ten vol­doen aan de voor­waar­den om in aan­mer­king te komen voor een soci­a­le koopwoning. 

(Voor­waar­den = link naar 2.4.2 Soci­a­le huur­wo­ning > Kan ik kopen?)

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden