200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Wat gebeurt er?

De Ide­a­le Woning stuur je een brief of e‑mail dat er een beschei­den huur­wo­ning voor je beschik­baar is. Je neemt con­tact op met De Ide­a­le Woning om de te woning te bezich­ti­gen. Indien je vol­doet aan de toe­la­tings­voor­waar­den vol­gens inko­men en eigen­doms­voor­waar­de kan je de woning huren. Hier­voor hou­den we reke­ning met de toe­wij­zings­re­gels. Je dient een waar­borg te betalen.

Con­tract

Het huur­con­tract dat je afsluit is voor een peri­o­de van 6 jaar. Dit huur­con­tract kan 1 keer ver­nieuwd wor­den voor 3 jaar tegen dezelf­de voor­waar­den. Bij het huur­con­tract hoort ook een info­bro­chu­re. Dit docu­ment onder­te­ken je samen met het huurcontract. 

De huur­prijs is niet afhan­ke­lijk van jouw inko­men. Er geldt een vas­te huur­prijs. Deze bedraagt stan­daard 90% van de markt­waar­de van de woning. Een soci­a­le huur­schat­ter stelt deze markt­waar­de vast. De huur­prijs wordt jaar­lijks geïndexeerd.

Waar­borg

De waar­borg bedraagt twee maan­den huur. Deze waar­borg wordt geplaatst op een geblok­keer­de reke­ning. Op het ein­de van de huur­over­een­komst trek­ken we even­tu­e­le kos­ten af. Dit kun­nen kos­ten zijn voor de her­stel­ling van scha­de die vast­ge­steld is in de plaats­be­schrij­ving. Na de aftrek van de kos­ten, krijg je de waar­borg terug. Is het bedrag van de kos­ten gro­ter dan de waar­borg? Dan moet je nog bijbetalen. 

Brand­ver­ze­ke­ring met afstand van verhaal

Nieu­we huur­ders moe­ten zelf geen brand­ver­ze­ke­ring meer afslui­ten om de huur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid te dek­ken. De Ide­a­le Woning heeft een polis afge­slo­ten die een clau­su­le bevat van afstand van ver­haal. Deze ver­ze­ke­ring dekt niet de inboe­del van de woning. Je dient daar­voor zelf een apar­te ver­ze­ke­ring af te slui­ten. Deze ver­ze­ke­ring ver­ze­kert bij­voor­beeld jouw meu­be­len en toestellen. 

We raden je aan om een fami­li­a­le ver­ze­ke­ring af te slui­ten. Deze polis dekt ook risico’s die niet onder de brand­ver­ze­ke­ring val­len. Indien je bij­voor­beeld een water­scha­de ver­oor­zaakt bij een (onder)buur, maar zelf heb je geen scha­de, kan je geen beroep doen op de brand­ver­ze­ke­ring. De fami­li­a­le ver­ze­ke­ring dekt dit risi­co wel

Plaats­be­schrij­ving

Voor­dat je de sleu­tels van jouw nieu­we woning krijgt, maken we een tegen­spre­ke­lij­ke plaats­be­schrij­ving op. Daar­in beschrij­ven we de staat van de woning zoals je deze krijgt. 

De plaats­be­schrij­ving is een gede­tail­leer­de beschrij­ving van de woning. De plaats­be­schrij­ving beschermt jou ook als nieu­we bewo­ner. De ver­mel­de scha­de bij de plaats­be­schrij­ving kan dan later niet aan jou wor­den toegeschreven.

Sleu­tels

Na de onder­te­ke­ning van de tegen­spre­ke­lij­ke plaats­be­schrij­ving geeft De Ide­a­le Woning jou de sleu­tels van de woning. In de plaats­be­schrij­ving staat ver­meld hoe­veel sleu­tels je krijgt. 

Ver­lies je jouw sleu­tels? Dan laat je zelf een sleu­tel bij maken of ver­an­der je het slot. Ben je de sleu­tels van de alge­me­ne inkom­deur van het appar­te­ments­ge­bouw ver­lo­ren? Dan kan je tegen beta­ling een nieu­we sleu­tel bij De Ide­a­le Woning krijgen. 

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden