200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Gemeen­schap­pe­lij­ke delen

Kelder en fietsenberging

 • In de kelder, en ook fietsenberging of gang, mag je geen brommer of motor plaatsen.
 • Een elektrische rolstoel mag wel in de fietsenkelder staan.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de orde, netheid en hygiëne in je kelder.
 • Thuisrand is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of diefstallen in de kelders, fietsenbergingen en garages.
 • Plaats alles op een hoogte van minstens 30 centimeter.
 • Het is verboden om brandbare producten, gasflessen, petroleum of benzine op te slaan.
 • Het is verboden om elektriciteit af te tappen.

Liften en gangen

 • Je mag niet spelen in de lift.
 • Laat geen afval achter in de lift.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen de lift niet nemen zonder een volwassen persoon.
 • Je mag de lift niet gebruiken om te verhuizen.
 • Je mag geen fiets in de lift vervoeren of stallen.
 • Het opzettelijk beschadigen van de liften kan leiden tot de opzeg van je huurcontract. De herstelkosten kunnen doorgerekend worden.

Poets­af­spra­ken

Wie poetst de gemeenschappelijke delen?

In gro­te appar­te­ments­ge­bou­wen stelt Thuis­rand een firma/​poetser aan. In klei­ne gebou­wen poet­sen de bewo­ners zelf.

Welke gemeenschappelijke delen moet je poetsen?

 • De gemeen­schap­pe­lij­ke gang
 • De trap naar de ver­die­ping lager
 • De lift
 • De kel­der
 • Fietsen/​brommerberging

Hoe vaak moet je poetsen?

Op de lijst in de gang vind je een over­zicht wie wan­neer aan de beurt is. Je kan dit ook afspre­ken met je buren.

Wie op het gelijk­vloers (of eerst bewoon­de) ver­die­ping woont, moet ook het voet­pad poetsen.

Als het poet­sen van de gang/​kelder niet of slecht gebeurt, zal Thuis­rand de bewo­ners aan­ma­nen om te poet­sen. Als dit niet lukt, zal Thuis­rand een exter­ne poets­fir­ma inscha­ke­len. De bewo­ners beta­len dan de extra kos­ten voor het poetsen.

Heb je nog vra­gen over wel­ke delen wan­neer gepoetst moe­ten wor­den? Neem dan con­tact op met de wijktoezichter.

Cirkel Z

Gebruik de sor­teer­straat­jes als die er zijn in jouw wijk. Anders zet je je afval op de juis­te tijd­stip­pen bui­ten. Je mag je afval (res­taf­val, PMD, papier en kar­ton, groen) bui­ten plaat­sen van­af 19:00 op de avond voor de dag dat men het huis­vuil ophaalt.

Jaar­lijks geeft de stad/​gemeente ophaal­ka­len­ders waar­op dui­de­lijk ver­meld staat op wel­ke dag, welk soort afval in jouw straat wordt opge­haald. Heb je grof huis­vuil, dan kan je daar mee terecht op de con­tai­ner­par­ken. In som­mi­ge gemeen­tes haalt men dit gra­tis op. Meer info hier­over kan je terug­vin­den op de ophaal­ka­len­der of de web­si­te van je gemeente.

Sluikstorten

Het is belangrijk om je afval op je juiste manier te sorteren en te laten ophalen. Laat geen afval achter op straat, in de gangen, lift, kelder,...

De Ideale Woning kan de huur opzeggen als je sluikstort.

Vermijd ongedierte met een afgesloten vuilnisbak op je terras of in je keuken.

Bui­ten je woning

Overlast op het terras vermijden

 • Hang geen wasgoed of tapijten over de terrassen.
 • Hang geen wasdraden, plaats een droogrek.
 • Het is verboden het terras dicht te maken.
 • Maak bloempotten vast aan de binnenkant van het terras.
 • Gooi geen sigarettenpeuken naar beneden.

Wat doe je niet in je garage?

 • Auto’s met een ongeldige nummerplaat parkeren
 • Garages doorverhuren
 • Autowrakken stallen
 • Goederen opslaan
 • Handel of andere beroepen uitoefenen

Sneeuwruimen

Bij ijzel of sneeuw moeten bewoners van het gelijkvloers of de eerst bewoonde verdieping het voetpad over de volledige breedte vrijmaken tot aan de inkomhal. Steek een handje toe als deze bewoners niet meer in staat zijn om het voetpad sneeuwvrij te maken. Dit is niet alleen voor jouw veiligheid, maar ook voor de voorbijgangers.

Hoe doe je dit?

 1. Verwijder eerst de sneeuw.
 2. Strooi met zout, steentjes of zand.
 3. Doe dit na elke sneeuwbeurt. Zo vermijd je dat de sneeuw vastplakt.

Verwijder geen sneeuw met koud of warm water! Dat vriest weer aan en wordt een ijspiste.

Groen­on­der­houd

Ik woon in een huis of gelijk­vloers appar­te­ment met tuin.

Dan snoei je je hagen, maai je het gras, ver­wij­der je onkruid, ver­za­mel je geen rommel/​afval in je tuin én – belang­rijk – ver­zorg je je bomen goed. Als een boom niet wordt gesnoeid of onder­hou­den, blijft die gewoon door­groei­en tot het gevaar­lijk kan wor­den voor jou, je woning en de buren. 

Bij zwa­re storm krij­gen we veel mel­din­gen bin­nen van omge­waai­de bomen, soms met seri­eu­ze scha­de. Als een boom de afge­lo­pen jaren niet onder­hou­den is, zul­len de kos­ten voor jou zijn. Dat komt omdat je bij het onder­te­ke­nen van je huur­con­tract akkoord gaat met jouw rech­ten en plich­ten. Daar­on­der valt ook het onder­houd van de woning en tuin. Elk jaar een klei­ne snoei­beurt voor­komt een gro­te finan­ci­ë­le kost op termijn.

Let ook op met bloem­pot­ten of bloem­bak­ken op je ter­ras! Als deze zou­den val­len en iemand beze­ren, moet jij je ver­ze­ke­ring aanspreken.

Ik woon in een appar­te­ment met gemeen­schap­pe­lij­ke tuin.

Dan voor­ziet De Ide­a­le Woning het onder­houd. Daar­voor scha­ke­len we een groen­dienst in. Je zal dus enke­le keren per jaar een ploeg van Manus zien pas­se­ren. Zorg er mee voor dat de tuin een aan­ge­na­me plek blijft door niks ach­ter te laten en niet voor geluids­over­last te zorgen.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden