200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Ver­bo­den

 • de woning mag niet inge­bracht wor­den in de ven­noot­schap die voor de uit­oe­fe­ning van de zelf­stan­di­ge beroeps­ac­ti­vi­teit zou instaan. (uit­zon­de­ring: ont­haal­ou­ders die erkend zijn door kind en gezin)
 • de woning ver­hu­ren aan iemand anders 
 • uit­hang­bor­den, recla­me of affi­ches uit te han­gen in de gan­gen of voor de ramen in de woning
 • elek­tri­ci­teit af te tappen
 • brand­ba­re pro­duc­ten, gas­fles­sen, petro­le­um of ben­zi­ne op te slaan

Wat is ver­bo­den bij het inrich­ten van de woning: 

 • vast tapijt dat gena­geld of gelijmd is 
 • glas­ve­zel­be­hang
 • tapijt­strips op de trappen 
 • don­ke­re kleu­ren voor het pla­fond, deu­ren, plin­ten of radiatoren 
 • het pla­fond behangen 
 • ver­nis­deu­ren schilderen 
 • alu­mi­ni­um of pvc raam­ka­ders schilderen 
 • ver­war­men met petro­le­um­ka­chels of butaangasflessen 
 • kachels plaat­sen zon­der toe­stem­ming van Thuisrand

Scho­tel­an­ten­nes

Waar mag ik een schotelantenne plaatsen?

 • In de pri­vé-tuin of op het balkon.
 • Bekijk waar je de scho­tel­an­ten­ne mag plaat­sen in het gemeentereglement.
 • De scho­tel moet op een vrij­staan­de staan­der zijn geplaatst.
 • De beves­ti­ging van de scho­tel­an­ten­ne mag na het ver­wij­de­ren ervan geen scha­de achterlaten.
 • De anten­ne mag niet uit­ste­ken over het ter­ras. Als het ter­ras te klein is, mag de scho­tel­an­ten­ne aan het ter­ras wor­den vast­ge­maakt met een klem.
 • Indien je geen scho­tel kan plaat­sen in de tuin of op het bal­kon, kan je een inpan­di­ge scho­tel plaat­sen. Hier zijn geen voor­schrif­ten aan ver­bon­den en je hoeft geen toe­stem­ming te vragen.

Waar moet ik op letten?

 • Beves­tig de scho­tel­an­ten­ne nooit aan de gevel van de woning.
 • Boor niet door de ramen, gevel of terrasvloeren.
 • Scho­tel­an­ten­nes mogen niet op het dak wor­den bevestigd.

Je moet de scho­tel­an­ten­ne ver­wij­de­ren wan­neer deze op een fou­tie­ve manier is beves­tigd. De kos­ten van het ver­wij­de­ren van de scho­tel, het her­stel­len van de gevel, het dak, de deu­ren en ramen zal wor­den door­ge­re­kend aan de bewoner.

Je buur mag geen hin­der (lawaai, licht­in­val, sto­rin­gen…) onder­vin­den van de scho­tel­an­ten­ne. Hou altijd reke­ning met de gemeen­te­re­gle­men­ten voor het plaat­sen van een schotelantenne.

Bij ver­trek uit de woning moe­ten de scho­tel­an­ten­ne, de beves­ti­gings­mid­de­len en de beka­be­ling wor­den ver­wij­derd. De bewo­ner moet de even­tu­e­le scha­de her­stel­len of betalen.

Voor het plaat­sen van een scho­tel­an­ten­ne vraag je voor­af schrif­te­lij­ke toe­stem­ming aan De Ide­a­le Woning.

Voor Thuis­rand is het belang­rijk dat de beves­ti­ging van de scho­tel­an­ten­nes geen scha­de aan de gevels ople­vert en dat beves­ti­ging van de scho­tel­an­ten­nes goed is uit­ge­voerd zodat de scho­tel niet naar bene­den valt op een voorbijganger.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden