200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Thuis­rand is een mens­ge­rich­te woon­maat­schap­pij die geluk­kig wonen voor alle bewo­ners voor­op stelt. Goed en aan­ge­naam wonen en samen­le­ven is een belang­rijk uit­gangs­punt in al onze (bouw)projecten. Bewo­ners­be­trok­ken­heid of par­ti­ci­pa­tie vin­den we hier­bij onontbeerlijk.

Goe­de afspra­ken maken goe­de buren

Zor­gen voor een aan­ge­na­me buurt doe je samen met je buren. Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dage­lijks met elkaar te maken. Door reke­ning te hou­den met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

Groet je buren, dat is aangenaam

Maak een praatje, dan weet je wat er leeft.

Zorg dat het stil is 's avonds

Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens. Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan, maar beperk eventuele overlast tot een minimum.

Wil je luisteren naar muziek? Regel de geluidssterkte zodat enkel jij de muziek hoort en je buren niet moeten meeluisteren.

Houd de gang schoon

Poets op jouw beurt de gang.

Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep

Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken

Hou je aan onze afspraken

Pro­bleem met je buur

Je buur of het hond­je van de buren maakt lawaai, de haag staat te hoog, slecht onder­houd van de tuin van je buur zorgt voor over­last en ongedierte?

Wat kan je zelf doen?

Spreek je buur zelf op een posi­tie­ve manier aan en pro­beer samen tot een oplos­sing te komen.

Tips:

  • Geef de ver­an­de­ring of aan­pas­sing wat tijd.
  • Blijf rus­tig.
  • Luis­ter ook naar de moei­te die je buur doet.
  • Help elkaar.

Komen jul­lie niet tot een oplossing?

Het is belang­rijk dat je je goed voelt thuis. Zijn er pro­ble­men met je buren en geraak je er zelf niet uit? Neem dan con­tact op met Thuis­rand. Je soci­aal assis­tent, wijk­con­su­lent en/​of wijk­toe­zich­ter gaan samen met jul­lie aan de slag. We luis­te­ren naar jouw ver­haal en het ver­haal van je buur. Samen zoe­ken we naar moge­lij­ke oplos­sin­gen. Als het nodig is betrek­ken we ande­re men­sen of dien­sten die een oplos­sing kun­nen bie­den. Wij wer­ken samen met het OCMW, CAW, het Vei­lig­heids­huis, dien­sten voor bege­leid wonen, het gemeen­te­be­stuur en de politie.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden