200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Water is kost­baar, wees zuinig

We geven je enke­le tips om water te besparen:

 • Neem een dou­che in plaats van een bad. Een vol bad bevat onge­veer 120 liter, ter­wijl een gemid­del­de dou­che­beurt onge­veer 60 liter verbruikt.
 • Als je een nieu­we was­ma­chi­ne of vaat­was­ser moet kopen, kies dan voor een ener­gie­zui­nig toe­stel met label A+ of beter. Check zeker bij Ean­dis of je in aan­mer­king komt voor een pre­mie voor de aan­koop van een ener­gie­zui­nig toestel.
 • Draai altijd de kraan dicht als je je tan­den poetst.
 • Leg steeds een dek­sel op je pan, zo ver­dampt er min­der water.
 • Laat je was­ma­chi­ne of vaat­was­ser alleen maar draai­en als die vol zit.

Ook een lek­ken­de kraan of een door­lo­pend toi­let heeft een groot effect op je water­f­ac­tuur. Drup­pen er 10 drup­pels per minuut uit je kraan? Dan betaal je al snel 17 euro extra op je jaar­lijk­se water­f­ac­tuur. Voor een toi­let dat blijft lopen, ben je al snel 900 euro per jaar (of 75 euro per maand) kwijt. 

Laat een lek­ken­de kraan of door­lo­pend toi­let dus snel repa­re­ren. De repa­ra­tie betaal jij als huur­der zelf. 

Voor­ko­men is nog belang­rij­ker. We geven je een aan­tal tips:

 • Ont­kalk elk jaar je kra­nen. Gebruik azijn voor kranen.
 • Ver­vang dich­tings­rin­ge­tjes als je merkt dat er water begint door te sijpelen. 
 • Draai elk jaar de afsluit­kraan­tjes ach­ter de toi­let en goot­steen eens dicht en weer open.
 • Zorg dat de water­lei­ding niet bevriest op plaat­sen waar het zeer koud is (bij­voor­beeld de gara­ge). Bescherm de water­tel­ler, de lei­ding en de kra­nen met iso­la­tie­ma­te­ri­aal of dekens. 

Fris­se lucht binnenlaten

Wist je dat we gemid­deld 85% van ons leven bin­nens­huis door­bren­gen? Dan weet je met­een hoe belang­rijk het is om van je huis een gezon­de leef­om­ge­ving te maken. 

Koken, ver­war­men, stof­zui­gen, strij­ken en zelfs gewoon adem­ha­len: alle­maal bren­gen ze zaken in de lucht die je ziek kun­nen maken. Zon­der fris­se lucht krijg je vaker hoofd­pijn en word je mak­ke­lij­ker ziek. Ook maakt slech­te lucht jouw woning voch­tig en cre­ëert het schim­mels.

Ven­ti­le­ren en ver­luch­ten is de boodschap:

 • Zet s mor­gens en s avonds enke­le ramen wijd open. Zelfs voor een kwar­tier of half uur heeft dat al effect. 
 • Hou ver­luch­tings­roos­ters vrij. Plak ze niet af.
 • Nam je een dou­che of bad? Zet het dichtst­bij­zijn­de raam open.
 • Kook je? Zet dan de damp­kap op en het raam open.
 • Droog je kle­ren in je woning? Zet ook hier een raam open.

Ook in de win­ter is het de moei­te de ramen kort open te zet­ten: fris­se lucht maakt je huis dro­ger. En dro­ge lucht vraagt min­der ener­gie om op te war­men. Dus je ver­bruikt min­der energie.

Ener­gie bespa­ren door klei­ne aanpassingen

Met enke­le klei­ne aan­pas­sin­gen beperk je jouw ener­gie­ver­bruik, de mees­te kos­ten je niks!

• De ide­a­le tem­pe­ra­tuur voor de slaap­ka­mer is 18 gra­den. Voor de keu­ken en living is dat eer­der 21 gra­den. Maar trek gerust een extra trui aan en bespaar 7% ener­gie door de ver­war­ming één graad lager te zetten.

• Laat s nachts of over­dag als er nie­mand thuis is de tem­pe­ra­tuur in jouw leef­ruim­ten zak­ken tot 15 of 16 gra­den.

• Zorg dat je ramen pro­per zijn en open altijd je gor­dij­nen, dan kan de zon je woning verwarmen.

• Een kamer bij­ver­war­men met een elek­trisch toe­stel doe je beter zo wei­nig moge­lijk.

• Kies voor spaar­lam­pen of (warm­wit­te) led-lam­pen op plaat­sen in je woning waar vaak het licht brandt. Scha­kel lam­pen altijd uit ten­zij je onmid­del­lijk terugkeert.

Ont­dooi gere­geld je koel­kast en vrie­zer want een ijs­laag zorgt voor een hoger ver­bruik. Zet geen war­me voe­dings­wa­ren in je koel­kast. Laat inge­vro­ren eten ont­dooi­en in je koel­kast: ze hel­pen je koel­kast koud te hou­den. Een vol­le koel­kast ver­bruikt meer ener­gie dus beperk de inhoud.

• Scha­kel toe­stel­len zoals een tele­vi­sie vol­le­dig uit met de aan­/uit-knop: in stand-by ver­bruikt het toe­stel nog altijd energie. 

Afval ver­min­de­ren en goed sorteren

Beperk je afval door deze tips:

 • Plak een stic­ker geen recla­me’ op je brie­ven­bus. Dan krijg je min­der papier toe.
 • Koop geen din­gen in de win­kel die extra ver­pakt zijn.
 • Breng oude kle­ren naar een kle­ding­schuif. Die staan vaak op de par­king van een super­markt. Breng ver­val­len medi­cij­nen terug naar de apotheker.

Wie afval op een ver­keer­de plaats ach­ter­laat, doet aan sluik­stor­ten.

 • Het maakt jouw woon­om­ge­ving ongezellig.
 • Mui­zen, dui­ven, rat­ten en ander onge­dier­te komen naar je gebouw.
 • Je geeft ande­re men­sen vuil werk. Zij moe­ten alles poet­sen en pro­per maken.
 • Je krijgt een boe­te tot 350 euro als de poli­tie je betrapt.

Weet je niet goed waar je je afval moet weg­gooi­en? Vraag het aan je buur, de gemeen­te of onze maat­schap­pij. Er zijn genoeg men­sen die je kun­nen helpen.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden