200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Bewo­ners­ini­ti­a­tie­ven

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Thuis­rand moe­digt alle bewo­ners aan die actie(s) onder­ne­men om de leef­baar­heid van hun buurt te ver­be­te­ren. Daar­om bie­den we mate­ri­ë­le en finan­ci­ë­le onder­steu­ning voor bewonersinitiatieven.

Wel­ke onder­steu­ning krijgt mijn bewonersinitiatief?

Advies

Samen bekijken we hoe we je idee vorm kunnen geven. Is het haalbaar? Hoe kan je je actie organiseren? Wat komt er allemaal bij kijken? Kan je ondersteuning krijgen van je gemeente of andere partners?

Materiaal

In onze materiaallijst kan je zien wat voor spullen De Ideale Woning ter beschikking kan stellen.

Financieel

Thuisrand draagt bij voor een stukje van je buurtactie. De grootte van de bijdrage is afhankelijk van de grootte van je buurt (straat, blok of wijk): € 2,5 per bewoner.

Voor­waar­den

Aan de mate­ri­ë­le en finan­ci­ë­le onder­steu­ning zijn enke­le voor­waar­den verbonden:

  • Min­stens drie huur­ders of bewo­ners enga­ge­ren zich als ver­ant­woor­de­lij­ke van het buurtinitiatief.
  • Je orga­ni­seert min­stens twee buurt­ac­ti­vi­tei­ten in een peri­o­de van een jaar.
  • Je ini­ti­a­tief draagt bij aan de leef­baar­heid in de buurt.
  • Je ini­ti­a­tief heeft betrek­king op de hele straat, blok of buurt.
  • Je houdt Thuis­rand op de hoog­te van je acti­vi­teit en hoe je je mid­de­len hebt ingezet.

Aan­vra­gen

We staan alle huur­ders bij met raad en daad bij het uit­wer­ken van hun buurt­ac­ti­vi­teit. Heb je een idee om de leef­baar­heid van je buurt te ver­be­te­ren? Geef een sein­tje aan je wijk­con­su­lent of bezorg hen het aan­vraag­for­mu­lier. Wij bekij­ken met jou hoe we samen je idee vorm kun­nen geven en hoe we dit kun­nen ondersteunen.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden