200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Mijn aan­spreek­pun­ten

Onze wijk­toe­zich­ters, wijk­con­su­len­ten, soci­aal assis­ten­ten en gebouw­be­heer­ders zijn jouw aan­spreek­pun­ten voor het wonen en leven in bij Thuis­rand. Ze wer­ken onder­ling samen en trach­ten op alle vra­gen of moei­lijk­he­den een pas­send ant­woord te vin­den. Uiter­aard res­pec­te­ren ze hier­bij je pri­va­cy en delen ze niet zomaar per­soon­lij­ke informatie. 


Je wijk­toe­zich­ter, wijk­con­su­lent, soci­aal assis­tent en gebouw­be­heer­der zijn regel­ma­tig aan­we­zig in de wijk. Spreek hen gerust aan als je een vraag of hulp nodig hebt. Hier­on­der vind je een over­zicht van enke­le vas­te spreek­mo­men­ten. We noe­men dat de permanentie

Aart­s­e­laar

Op woens­dag 7 febru­a­ri 9u30 tot 12u

D’O­pen Plek

Baron Van Ertborn­straat 56,
2630 Aartselaar

Bors­beek

Elke 3de dins­dag­voor­mid­dag van 09:30 tot 12 uur 

Ont­moe­tings­cen­trum Tiro­ler­hof, August van Put­lei 56 te Borsbeek

Mort­sel

Elke 3e maan­dag­voor­mid­dag van de maand van 9:30 uur tot 12 uur. In mei op 27/05/2024 wegens feest­dag op 20/5/2024.

Meer­min­ne 6, 2640 Mortsel

Kon­tich

Er wor­den bin­nen­kort datums ingepland.

Boechout

Elke 2de dins­dag van de maand in de voor­mid­dag van 9u30 tot 12u in het gebouw van bur­ger en Wel­zijn – Ijzer­lei 25 te Boechout

De zit­dag van 8/10 is ver­plaatst naar 15/10 omdat het OCMW dan geslo­ten is.


Ede­gem

Elke 2de woens­dag­voor­mid­dag van elke maand van 9 uur tot 12 uur

Ter­lin­den­laan 1 te 2650 Edegem.

Lint

23/127/219/323/428/518/6 tel­kens van 9:30 tot 12 uur

Van Put­lei 79 – Lint — Buurthuis

Wijktoezichters

Je wijk­toe­zich­ter volgt onze woon­af­spra­ken op. Hij of zij houdt een oog­je in het zeil bij het goed (samen)leven in de wijk.

Zijn er pro­ble­men met over­last, onder­houd of sluik­stort, dan treedt je wijk­toe­zich­ter op. Zo kan hij of zij bemid­de­len bij een buren­ru­zie of bewo­ners aan­spre­ken op het onder­houd van hun tuin of terras.

Je wijk­toe­zich­ter zoekt in de eer­ste plaats samen met bewo­ners naar een oplos­sing. Lukt dat niet, dan treedt hij of zij stren­ger op.

Daar­naast waakt je wijk­toe­zich­ter over het onder­houd van de alge­me­ne delen. Hij zorgt er onder meer voor dat het groen tij­dig wordt onder­hou­den of de ramen wor­den gepoetst.

Je kan je wijk­toe­zich­ter altijd aan­spre­ken of con­tac­te­ren als je een vraag of pro­bleem hebt. Hij of zij helpt je graag verder. 

Sociaal assistenten

Je soci­aal assis­tent is jouw aan­spreek­punt voor indi­vi­du­e­le vra­gen. Heb je vra­gen over je huur­dos­sier of het onder­houd van je woning, dan helpt je soci­aal assis­tent je graag verder.

Bij finan­ci­ë­le of per­soon­lij­ke moei­lijk­he­den zoekt je soci­aal assis­tent samen met jou naar een geschik­te oplossing.

Je soci­aal assis­tent is vaak op pad in de wijk. Op huis­be­zoek of tele­fo­nisch staat hij of zij steeds voor je klaar. 

Wijkconsulenten

De wijk­con­su­lent is regel­ma­tig te zien in jouw omge­ving. Je kan bij hem of haar terecht wan­neer je

  • een idee hebt om het samen­le­ven in de buurt voor­uit te helpen
  • vra­gen hebt over de ver­huis door een reno­va­tie die er voor jou aankomt
  • vra­gen hebt over het onder­houd van je woning
  • even­tu­e­le pro­ble­men met buren of in je omge­ving wil bespreken
  • idee­ën wil door­ge­ven om bij­voor­beeld de huur­las­ten van het gebouw te ver­la­gen (door zelf of samen met ande­re huur­ders ini­ti­a­tief te nemen)

Een leuk idee voor je thuis, gebouw of omge­ving? Laat het ons weten!

Gebouwbeheerders

De gebouw­be­heer­der behan­delt jouw tech­ni­sche mel­din­gen. Hij ver­werkt mel­din­gen en zorgt ervoor dat her­stel­lin­gen wor­den uit­ge­voerd. Ofwel stuurt hij een van onze tech­nie­kers, ofwel zoekt hij een geschik­te fir­ma die de her­stel­ling kan doen. 

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden