200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Hoe zeg ik de woning op?

Wil je ver­hui­zen? Dan moet je de huur opzeggen. 

Je kunt je huur alleen opzeg­gen met een aan­ge­te­ken­de brief of door een opzeg­do­cu­ment in onze kan­to­ren in te vul­len. Je ont­vangt van ons dan een beves­ti­ging dat je je opzeg gaf.

De opzeg­ging geldt alleen voor de per­soon die de opzeg doet. Wil het gan­se gezin de woning ver­la­ten, dan moet ieder­een die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzeg­do­cu­ment ondertekenen.

Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

Je moet je huur schriftelijk opzeggen met een aangetekende brief.

Hoe­lang duurt de opzeg?

Als ieder­een uit de woning ver­trekt, dan duurt de opzeg­ter­mijn drie maan­den. Die ter­mijn begint te lopen op de eer­ste dag van de maand die volgt op de maand waar­in de opzeg­ging werd gegeven.

Bij­voor­beeld: Je stuurt ons een aan­ge­te­ken­de brief met daar­in jouw opzeg op 12 augus­tus. Wij ont­van­gen de brief op 14 augus­tus. De opzeg­ter­mijn start op 1 sep­tem­ber en duurt tot en met 30 november.

Als de laat­ste over­blij­ven­de huur­der (in het geval van een gezin) over­lijdt of ver­huist naar een rust- en ver­zor­gings­te­huis, dan geldt een kor­te­re opzeg­pe­ri­o­de van één maand.

Laat de woning in goe­de staat achter

Tij­dens de opzeg­pe­ri­o­de laten wij kan­di­daat-huur­ders naar jouw woning kij­ken. Je moet ons hier­bij hel­pen en de men­sen bin­nen­la­ten. We maken hier samen afspra­ken over.

Voor je ver­huist, moet je de woning pro­per maken en in een goe­de staat aan ons terug­ge­ven. Dat con­tro­le­ren we tij­dens de plaats­be­schrij­ving, die we ook al maak­ten toen je in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijg je jouw waar­borg terug. Je geeft jouw sleu­tels af aan de mede­wer­ker die de plaats­be­schrij­ving doet.

Tij­dens de plaats­be­schrij­ving nemen we ook samen de meter­stan­den van gas, water en elek­tri­ci­teit op. Laat ze dus niet afsluiten.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden