200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Ik wil een andere sociale woning huren

Je woont bij ons, maar je wilt graag ver­hui­zen. Dan mag je een ande­re woning vra­gen. Dat noe­men we een muta­tie’.

Je vult hier­voor docu­men­ten in en schrijft je zo opnieuw in als kan­di­daat-huur­der. Je komt op de gewo­ne wacht­lijst terecht.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

  • Ja, je hebt voor­rang als je wilt ver­hui­zen omdat je gezins­sa­men­stel­ling gro­ter is gewor­den door adop­tie, pleeg­zorg, geboor­te of voor­af gemel­de gezins­her­e­ni­ging én je hui­di­ge woning niet meer is aan­ge­past aan de nieu­we situatie.
  • Ja, soms heb je voor­rang op basis van spe­ci­fie­ke voor­rangs­re­gels die ook voor jou gel­den. Infor­meer je hier­over bij ons.
  • In alle ande­re geval­len heb je geen voorrang.

Tips voor een vot­te verhuis

Betaal je huur tot en met de laat­ste maand van je opzeg­pe­ri­o­de.

Zorg dat de woning vol­le­dig ont­ruimd is bij het ein­de van de huur­over­een­komst, vol­gens de afspraken.

Vraag op tijd de over­drachts­for­mu­lie­ren aan voor jouw tele­foon, inter­net en/​of kabel-tv.

We spre­ken tij­dens de plaats­be­schrij­ving af wie de ener­gie­le­ve­ran­cier op de hoog­te brengt van de ver­huis, door hen de ver­huis­fi­che met de meter­stan­den te bezor­gen. Laat zeker geen meters afsluiten.

Geef je adres­wij­zi­ging door aan het gemeen­te­be­stuur en BPost.

Bpost heeft een beta­len­de ver­huis­ser­vi­ce die zorgt dat je post enke­le maan­den wordt door­ge­stuurd naar je nieu­we adres.

201118 DIW PREVIEW ILLIASTEIRLINCK DSC2919

Mijn waarborg terugkrijgen

Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Die kosten trekken we af van de waarborg. Wat overblijft, storten we op jouw rekening.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden