200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Mijn inko­men verandert

Als je plots een veel lager inko­men hebt, kan je een aan­pas­sing van jouw huur­prijs vra­gen. Je gezins­in­ko­men van de laat­ste drie maan­den moet dan min­stens 20% lager zijn dan het inko­men dat we gebruik­ten voor jouw huurprijsberekening.

Kom langs tij­dens een con­tact­mo­ment of maak een afspraak. Breng loon­fi­ches of een over­zicht van het inko­men van de laat­ste drie maan­den mee. Breng dit mee voor alle gezins­le­den waar­van we de inkom­sten nodig heb­ben voor de huur­prijs­be­re­ke­ning. Je moet name­lijk bewij­zen dat je gezins­in­ko­men daalde. 

Je inko­men daal­de door de cornacrisis?

Dan kan je nu al een aan­pas­sing van jouw huur­prijs vra­gen. Jouw gezins­in­ko­men van de laat­ste drie maan­den moet dan min­stens 20% lager zijn dan het inko­men dat we gebruik­ten voor jouw huurprijsberekening.

Hoe vraag je de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodi­ge documenten.

  • Stuur ons een attest of bewijs, bij­voor­beeld van de RVA, jouw werk­ge­ver, de bank, uit­be­ta­lings­in­stel­ling of mutu­a­li­teit, waar­uit blijkt dat jouw inko­men daal­de door de coron­a­maat­re­ge­len of door ziek­te­ver­lof door het coro­na­vi­rus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laat­ste maand.
  • Bezorg ons ook de bewij­zen van jouw inko­men waar­op we jouw hui­dig inko­men kun­nen berekenen.
  • Heb je nog een paar dagen gewerkt tij­dens deze maand? Dan moet je ook jouw loon­fi­che van die maand bezorgen.
  • Zijn er nog ande­re per­so­nen in jouw gezin die een inko­men had­den tij­dens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodi­ge bewij­zen van dit inko­men (ziek­te-uit­ke­ring, loon­fi­ches, werk­loos­heids­uit­ke­ring, FOD,…).

Stuur ons alle docu­men­ten via de post of via e‑mail.

Wat doen wij?
Wij con­tro­le­ren of jouw hui­dig inko­men meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huur­prijs­ver­min­de­ring. Jouw nieu­we huur­prijs stu­ren we je via de post of e‑maill.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?

Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden