200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Tij­de­lij­ke huurcontracten

Sinds 1 maart 2017 is er nieu­we wet­ge­ving. Hier­door wer­ken we nu met tij­de­lij­ke huur­con­trac­ten. Wie van­af 1 maart 2017 bij onze maat­schap­pij huurt, krijgt een huur­con­tract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kij­ken twee voor­waar­den na:

  • Is je inko­men niet te hoog? Je gezins­in­ko­men mag maxi­maal 25% boven de inko­mens­grens liggen.
  • Is je woning niet te groot? Je mag maxi­maal één slaap­ka­mer meer heb­ben dan het aan­tal bewoners.

Is het ant­woord 2 keer nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blij­ven wonen. Je con­tract wordt dus met 3 jaar ver­lengd. In alle ande­re situ­a­ties doen we extra con­tro­les, moet je even­tu­eel ver­hui­zen en kan het zelfs dat we je huur­over­een­komst stopzetten.

Voor wie?

Deze wet­ge­ving geldt alleen voor huur­ders van­af 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huur­der bij ons? Dan hou je je huur­con­tract van onbe­paal­de duur.

Je houdt je huur­con­tract van onbe­paal­de duur ook als je ver­huist naar een ande­re woning van onze maat­schap­pij of als we je woning reno­ve­ren en je daar­om ver­huist naar een woning van een ande­re soci­a­le huisvestingsmaatschappij.

Dit geldt niet:

  • als je zomaar ver­huist naar een woning van een ande­re soci­a­le huisvestingsmaatschappij.
  • als inwo­nen­de gezins­le­den (huur­ders van cate­go­rie C) apart wil­len huren. Dan zijn zij een nieu­we huur­der en krij­gen zij (na de wacht­tijd) een huur­con­tract van 9 jaar.
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden