200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Mijn gezin verandert

Als je gezin gro­ter of klei­ner wordt, dan moet je dit bin­nen de maand aan ons laten weten. Je huur­prijs hangt name­lijk af van je gezins­groot­te. Ook bepaalt je gezins­groot­te wel­ke woning het bes­te bij je gezin past.

Wat laat je zeker weten? 

 • Er is een kind­je gebo­ren.
 • Een kind of ande­re bewo­ner ver­laat de woning.
 • Je gaat schei­den of je gaat uit elkaar met je partner.
 • Er is iemand over­le­den.
 • Er komt iemand (tij­de­lijk) bij je gezin wonen.


Gehuwd, wet­te­lijk of fei­te­lijk samenwonend

Als je gehuwd bent of wet­te­lijk samen­woont of als je een fei­te­lij­ke part­ner hebt met wie je één jaar samen­woont in de soci­a­le woning, dan geldt het volgende:

 • hij/​zij moet samen met jou vol­doen aan alle toe­la­tings­voor­waar­den voor een soci­a­le woning
 • je woning mag niet te klein worden
 • hij/​zij wordt van rechts­we­ge huur­der

Alle ande­re per­so­nen die komen bij­wo­nen moe­ten niet vol­doen aan voor­waar­den. Ze wor­den geen huur­der en moe­ten geen huur­over­een­komst onder­te­ke­nen. Hun inko­men telt wel mee voor de huur­prijs, behal­ve dat van tij­de­lij­ke bij­wo­ners of kin­der­bij­slag­ge­rech­tig­de kin­de­ren. Je woning mag niet te klein wor­den en je moet hun bij­woonst mel­den. Doe je dit niet, dan kun­nen we je een boe­te vra­gen, zelfs als deze per­soon onder­tus­sen niet meer bij je woont.

Ik woon te groot

Thuis­rand pro­beert jou en je gezin een gepas­te woning aan te bie­den. Je mag één slaap­ka­mer meer heb­ben dan het aan­tal bewo­ners. Heb je twee of meer slaap­ka­mers te veel, bij­voor­beeld omdat je gezin ver­an­derd is? Dan woon je onder­be­zet. We vra­gen je te ver­hui­zen naar een klei­ne­re woning.

Schrijf je in en kies je klei­ne­re woning

Je kunt je inschrij­ven voor een klei­ne­re woning. Je kunt dan zelf je keu­ze aan­dui­den. Je kiest dan de buurt, het type woning (appar­te­ment of huis) en maxi­ma­le huur­prijs die je wilt betalen.

Schrijf je je niet in?

Dan kan je niet kie­zen. Wij doen je zelf een aan­bod op maat:

 • De woning heeft een juis­te groot­te voor jouw gezin.
 • De woning ligt maxi­maal 5 kilo­me­ter van je woning nu.
 • De tota­le kost­prijs is even hoog of lager dan je kost­prijs nu. Dit is je huur­prijs en extra kos­ten (huur­las­ten en indi­vi­du­eel ver­bruik) samen.

Je krijgt twee keer zo’n aanbod. 

Wil je de eer­ste woning niet huren of rea­geer je niet op tijd? Dan krijg je na mini­maal drie maan­den opnieuw een aan­bod.

Wil je ook deze twee­de woning niet huren of rea­geer je niet op tijd? Dan moet je ver­plicht een onder­be­zet­tings­ver­goe­ding beta­len (bij een con­tract van onbe­paal­de duur). Dit betaal je extra bij je huur­prijs en kos­ten. Als je een con­tract van bepaal­de duur hebt, ver­len­gen we het con­tract niet.

Je betaalt voor een slaap­ka­mer te veel € 32 per maand. Dit betaal je extra bij je maan­de­lijk­se huur­prijs en kosten.

Aan­vaard je een aan­bod? Dan moet je geen onder­be­zet­tings­ver­goe­ding betalen. 

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden