200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Ik heb een eigendom

In 2017 en in janu­a­ri 2020 ver­streng­den de regels over eigen­dom­men van soci­a­le huurders. 

Je mag geen woning of bouw­grond vol­le­dig of gedeel­te­lijk in vol­le eigen­dom of in vrucht­ge­bruik heb­ben, of in erf­pacht, opstal (gege­ven) heb­ben. Dat geldt voor eigen­dom­men in Bel­gië en eigen­dom­men in het bui­ten­land.

Je mag ook geen bouw­grond of woning inbren­gen in een ven­noot­schap waar­van je zaak­voer­der, bestuur­der of aan­deel­hou­der bent.

Deze regels gel­den ook voor je inwo­nen­de gehuw­de part­ner, jouw wet­te­lij­ke samen­wo­ner of fei­te­lij­ke part­ner. Als jouw fei­te­lij­ke part­ner pas na de aan­vraag van de huur­over­een­komst bij jou is komen inwo­nen, geldt deze eigen­doms­voor­waar­de van zodra je één jaar met hen samen­woont in de soci­a­le woning.

Je bent ver­plicht om onze maat­schap­pij hier­over te infor­me­ren. Er zijn ook enke­le spe­ci­fie­ke uit­zon­de­rin­gen. Con­tac­teer ons en we bekij­ken samen je dossier.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden