200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Onze mis­sie

Thuis­rand streeft naar geluk­kig wonen voor haar kan­di­da­ten en bewoners

Onze visie

Thuis­rand stelt de inno­va­tie­ve, kwa­li­ta­tie­ve en men­se­lij­ke kant van soci­aal wonen voort­du­rend scherp. We zijn ambi­ti­eus en mik­ken hoog. Ons enthou­si­as­me en onze betrok­ken­heid maken van Thuis­rand een war­me plek.

Onze bewo­ner is klant, maar in eer­ste instan­tie ook mens. Goed en betaal­baar wonen is een recht, niet zel­den een nood. Wij luis­te­ren. Wij han­de­len steeds pro­fes­si­o­neel, met mede­le­ven en in fai­re dia­loog. Ons team bege­leidt men­sen op weg naar modern, duur­zaam wonen en moe­digt zelf­ont­plooi­ing aan.

We ver­fraai­en leef­om­ge­vin­gen en geven (samen)wonen een har­te­lijk karak­ter. Daar­om sti­mu­le­ren we onze teams om cre­a­tief te wer­ken. Con­ti­nu bij­scho­len en inves­te­ren in onze men­sen is daar­bij essen­ti­eel en waar­de­vol. Wij zijn trots op ons har­te­lijk en inno­va­tief woon­be­leid. Thuis­rand inves­teert graag in men­sen, tijd en middelen.

Een war­me thuis bezor­gen aan zoveel moge­lijk men­sen: dàt is ons dage­lijks engagement.

Samen voor een betere thuis

Onze waar­den

Wij zijn mensgericht

Voor onze bewoners

In alles wat we onder­ne­men ver­trek­ken we steeds van­uit de noden, wen­sen en dro­men van elke bewo­ner. Samen met hen pro­be­ren we niet alleen een gebor­gen thuis aan te bie­den, maar ook een gevoel van res­pect als vol­waar­di­ge bewo­ner. Als part­ner bij het oplos­sen van pro­ble­men voor elke bewo­ner leve­ren we maat­werk. We zoe­ken naar ant­woor­den die voor alle par­tij­en opti­maal zijn.

We zet­ten vol­op in op zelf­ont­plooi­ing en infor­me­ren onze bewo­ners snel en dui­de­lijk. Zo kun­nen we hun hui­di­ge en toe­kom­sti­ge woon­no­den zelf in han­den nemen en pro­ble­men vermijden.

Voor ons team

We heb­ben aan­dacht voor zowel de des­kun­dig­heid als het indi­vi­du­eel wel­zijn van onze mede­wer­kers. Ieder­een wordt onder­steund en gesti­mu­leerd om ken­nis uit te wis­se­len en zich bij te scho­len. We stre­ven naar een werk­kli­maat met ruim­te voor opbou­wen­de feedback.

Wij wer­ken verbindend

Voor de bewoners

We zet­ten in op de betrok­ken­heid van de bewo­ners en slui­ten zoveel moge­lijk aan bij part­ner­net­wer­ken. We bevor­de­ren het samen­le­ven in de woon­wij­ken en zet­ten de bewo­ners aan om zelf acties te onder­ne­men. We gaan daar­bij pro­ac­tief in dia­loog met onze bewo­ners en anti­ci­pe­ren op moge­lij­ke struikelblokken.

Voor ons team

We bou­wen aan een cul­tuur van col­le­gi­a­li­teit, waar ieder­een elkaar sti­mu­leert om het bes­te uit zich­zelf te halen: vlot­te door-stro­ming van infor­ma­tie, kor­te com­mu­ni­ca­tie­lij­nen en ken­nis­over­dracht tus­sen collega’s uit ver­schil­len­de teams. We stre­ven ernaar onze mede­wer­kers zoveel moge­lijk actief te betrek­ken in alle besluit­vor­ming en opti­ma­li­se­ren onze werkstromen.

Wij zijn innovatief

Voor de bewoners

We zoe­ken steeds naar cre­a­tie­ve oplos­sin­gen voor de zeer ver­schil­len­de noden van onze bewoners.

Wij gelo­ven in de kracht van expe­ri­men­te­ren en het leren uit fou­ten. We zoe­ken steeds naar inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om onze dienst­ver­le­ning te opti­ma­li­se­ren en zet­ten hard in op nieu­we huur- en woon­for­mu­les. In geval van wij­zi­gen­de omstan­dig­he­den scha­ke­len we snel en flexi­bel. Dit kan zowel in de finan­ci­ë­le, soci­a­le of maat­schap­pe­lij­ke con­text van onze bewo­ners en/​of part­ners zijn.

Voor ons team

We sti­mu­le­ren mede­wer­kers en exter­ne par­tij­en om nieu­we idee­ën uit te wer­ken zon­der schrik voor falen of her­kan­sen. We komen tot cre­a­tie­ve oplos­sin­gen door samen te wer­ken en uit­da­gin­gen van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven te bena­de­ren. Zo berei­ken wij syn­er­gi­ën tus­sen de medewerkers.

Maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord ondernemen

Bij de inspan­nin­gen voor soci­aal en betaal­baar wonen, streeft Thuis­rand naar een ver­ant­woord even­wicht tus­sen soci­a­le, eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche doel­stel­lin­gen en de impact ervan. Zo maxi­ma­li­se­ren we de posi­tie­ve impact van onze onder­ne­ming op het alge­meen belang en de samenleving.

Thuis­rand kiest reso­luut voor duur­za­me inves­te­rin­gen, effi­ci­ën­te aan­be­ste­din­gen en part­ner­ships met loka­le over­he­den. We heb­ben res­pect voor groen en nemen ener­gie-effi­ci­ën­te maat­re­ge­len in onze kan­to­ren en panden.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden