200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Voor­waar­den

Niet ieder­een kan een soci­a­le woning of bouw­grond kopen. Je moet vol­doen aan de voor­waar­den. Er zijn 3 belang­rij­ke voorwaarden: 

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je inko­men is niet te hoog en niet te laag
 • Je hebt geen eigendom

Als je vol­doet aan deze voor­waar­den en je dat bewijst met de juis­te docu­men­ten, dan kun­nen we jou inschrij­ven in het regis­ter van jouw keuze.

Inko­men

Je inko­men mag niet te hoog zijn. Met inko­men bedoe­len we het geza­men­lijk belast­baar inko­men, afzon­der­lijk belast­baar inko­men, IVT, leef­loon en de van belas­ting vrij­ge­stel­de beroeps­in­kom­sten uit het bui­ten­land of ver­wor­ven bij een Euro­pe­se of inter­na­ti­o­na­le instelling.

Enkel het inko­men van de toe­kom­sti­ge refe­ren­tie­huur­der en zijn of haar part­ner (gehuw­de) of fei­te­lij­ke of wet­te­lij­ke samen­wo­ner die mee de woning gaat bewo­nen, telt mee.

Wij kij­ken naar het inko­men van het meest recen­te jaar (maxi­mum drie jaar oud) waar­voor een aan­slag­bil­jet beschik­baar is. Bin­nen één gezin zijn ver­schil­len­de inko­mens­ja­ren moge­lijk maar we indexe­ren ze alle­maal naar het hui­di­ge jaar.

Als het inko­men de inko­mens­grens over­schrijdt of als nie­mand een inko­men heeft, dan kij­ken we naar het hui­dig inkomen.

Hoe hoog mag je inko­men zijn?

Het maxi­ma­le inko­men als je inschrijft in 2023:

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste* € 43.140
 • Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste* € 47.447
 • Andere situaties € 64.703
 • Verhoging per persoon ten laste* € 4.308

* Een per­soon ten las­te betekent:

 • een kind dat op jouw adres is inge­schre­ven en dat min­der­ja­rig is of een kind voor wie kin­der­bij­slag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regel­ma­tig bij jou ver­blijft en min­der­ja­rig is of voor wie kin­der­bij­slag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ern­stig gehandicapt.

Is jouw inko­men min­der dan € 10.795?

Als jouw inko­men min­der dan € 10.795 bedraagt, wordt het inko­men van het jaar nadien of even­tu­eel zelfs van het lopen­de jaar in aan­mer­king geno­men. Je kan je inko­men dan aan­to­nen via loon­fi­ches, werk­loos­heids­at­tes­ten, attest ziek­te uit­ke­rin­gen of attest OCMW.

Let op! Deze bedra­gen wor­den jaar­lijks geïndexeerd.

Leef­tijd

Je moet meer­der­ja­rig zijn. Je bent dus acht­tien jaar of ouder op het moment dat je je inschrijft.

Eigen­dom

Je kunt niet inschrij­ven als je niet aan de eigen­doms­voor­waar­de vol­doet. Je mag:

 • geen woning of bouw­grond (vol­le­dig of deels) in vol­le eigen­dom, in vrucht­ge­bruik, erf­pacht of opstal hebben
 • geen woning of bouw­grond heb­ben die je zelf (vol­le­dig of deels) in vrucht­ge­bruik gaf
 • geen woning of bouw­grond heb­ben die jij of een ande­re per­soon (vol­le­dig of deels) in erf­pacht of opstal gaf
 • geen zaak­voer­der, bestuur­der of aan­deel­hou­der van een ven­noot­schap zijn waar­in je een zake­lijk recht (vol­le eigen­dom, vrucht­ge­bruik, erf­pacht, opstal) op een woning of bouw­grond inbracht

Deze voor­waar­den gel­den ook voor jouw gezins­le­den die mee ver­hui­zen en voor wonin­gen of bouw­gron­den in het buitenland. 

Uit­zon­de­rin­gen

In de vol­gen­de geval­len is een uit­zon­der­lijk mogelijk:

 • Je hebt je woning of bouw­grond samen met een van de vol­gen­de per­so­nen vol­le­dig in vol­le eigen­dom, vrucht­ge­bruik, erf­pacht of opstal: je echt­ge­noot of ex-echt­ge­noot, de per­soon met wie je wet­te­lijk samen­woont of samen­woon­de, je fei­te­lij­ke part­ner of ex-part­ner. Deze per­soon mag de soci­a­le koop­wo­ning of bouw­grond niet mee kopen en de (op te rich­ten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf je woning of bouw­grond samen met een van de vol­gen­de per­so­nen vol­le­dig in vrucht­ge­bruik, erf­pacht of opstal: je echt­ge­noot of ex-echt­ge­noot, de per­soon met wie je wet­te­lijk samen­woont of samen­woon­de, je fei­te­lij­ke part­ner of ex-part­ner. Deze per­soon mag de soci­a­le koop­wo­ning of bouw­grond niet mee kopen en de (op te rich­ten) woning niet mee bewonen.
 • Via schen­king of erfe­nis kreeg jij of jouw gezins­lid de woning of bouw­grond gedeel­te­lijk in vol­le eigen­dom, vrucht­ge­bruik, erf­pacht of opstal.
 • Via schen­king of erfe­nis kreeg jij of jouw gezins­lid een aan­deel van de woning of bouw­grond waar­op een recht van erf­pacht op opstal is gegeven.
 • Je woning of de woning van je gezins­lid is over­be­woond of onbe­woon­baar ver­klaard of gead­vi­seerd. De woning heeft een geïn­dexeerd kadas­traal inko­men van min­der dan 2.000 euro.
 • Je woning of de woning van je gezins­lid ligt in een zone waar wonen niet toe­ge­la­ten is. De woning heeft een geïn­dexeerd kadas­traal inko­men van min­der dan 2.000 euro.
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden