200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Mijn plaats op de wachtlijst

Wachtlijst

Na je inschrij­ving kom je op de wacht­lijst voor ver­schil­len­de woning­ty­pes. Waar je wilt wonen en de groot­te van je gezin bepa­len deze woningtypes.

Nu zit je in een wacht­tijd tot je een woning van jouw keu­ze kunt huren. Je schuift omhoog op de wacht­lijst als we een woning gelijk­aar­dig aan jouw keu­ze ver­hu­ren en als er geen voor­ran­gen zijn voor ande­re kandidaten.

Zodra je boven­aan de wacht­lijst staat, nodi­gen we je uit om de woning te komen bekijken.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belang­rijk dat je ons laat weten dat je ver­huist naar een ander adres. Alleen zo komen onze brie­ven voor een actu­a­li­sa­tie of aan­bod goed bij jou terecht.

Je ver­wit­tigt ons bin­nen de maand, nadat je adres offi­ci­eel ver­an­derd is. Dat wil zeg­gen dat de wijk­agent de ver­hui­zing heeft beves­tigd en je bent langs geweest op het gemeen­te­huis om je iden­ti­teits­kaart en ande­re docu­men­ten te laten aanpassen.

Ook een wij­zi­ging in jouw inko­men of gezins­sa­men­stel­ling geef je zo snel moge­lijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of lan­ger op de wacht­lijst voor een soci­a­le woning en huur je onder­tus­sen een pri­va­te huur­wo­ning? Dan kan je mis­schien maan­de­lijks een huur­pre­mie krijgen.

Je moet aan een aan­tal voor­waar­den vol­doen en het bedrag van de huur­pre­mie ver­schilt in elke situatie. 

Je krijgt auto­ma­tisch een geper­so­na­li­seerd aan­vraag­for­mu­lier, als je in aan­mer­king komt voor de pre­mie. Het agent­schap baseert zich daar­voor op gege­vens van onze en ande­re huis­ves­tings­maat­schap­pij­en over de wacht­tijd en jouw inko­men. Laat ons dus zeker elke wij­zi­ging in je adres of gezins­in­ko­men met­een weten.

Actu­a­li­sa­tie van de wachtlijst

Wij actu­a­li­se­ren de wacht­lijst min­stens elke twee jaar.

Dat wil zeg­gen dat we elke kan­di­daat vra­gen of hij/​zij nog kan­di­daat wil blij­ven voor een woning. We stu­ren dan een brief. Kan­di­da­ten die niet (tij­dig) rea­ge­ren op deze brief, schrap­pen we van de wachtlijst.

Her­nieu­wing van je kandidatuur

In onze brief vra­gen we je om je kan­di­da­tuur te beves­ti­gen. Ook vra­gen we je om te bewij­zen dat je nog vol­doet aan de inko­mens­voor­waar­de.

Het is heel belang­rijk dat je op deze brief antwoordt.

Als je bin­nen de maand niet ant­woordt, dan krijg je een herinneringsbrief. 

Mijn gezin verandert

Ver­an­dert je gezin? Laat het ons bin­nen de maand weten. Dan pas­sen we je aan­vraag aan. 

Mijn gezin wordt gro­ter of kleiner

Je krijgt een kind­je, er komt iemand bij je wonen of iemand ver­laat je gezin? Laat het ons weten. Je komt mis­schien in aan­mer­king voor ande­re wonin­gen, als je gezin gro­ter of klei­ner wordt. 

Mijn part­ner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je part­ner één inschrij­vings­num­mer. Je wilt niet lan­ger samen inge­schre­ven blij­ven of je wilt niet lan­ger samen kan­di­daat zijn. 

Je hebt twee keuzes: 

  • Alleen jij of je part­ner blijft kan­di­daat. Dan krijgt die per­soon het inschrij­vings­num­mer. De ande­re per­soon schrap­pen we van de wachtlijst.
  • Je wilt alle­bei kan­di­daat blij­ven. Dan kan slechts één per­soon — die­ge­ne die aan­ge­duid stond als de toe­kom­sti­ge refe­ren­tie­huur­der — het oor­spron­ke­lijk inschrij­vings­num­mer behou­den. De ande­re per­soon krijgt een inschrij­vings­num­mer gevormd door de datum waar­op hij of zij is ingeschreven.

Bij­voor­beeld:

Jor­is en San­ne zijn een kop­pel. San­ne is inge­schre­ven als kan­di­daat op 5 augus­tus 2012. Jor­is heeft zich later aan­ge­slo­ten bij haar kan­di­da­tuur op 15 okto­ber 2012.

Ze gaan uit elkaar. Ze wil­len bei­den nog kan­di­daat blij­ven voor een soci­a­le huur­wo­ning. San­ne was de refe­ren­tie­huur­der dus behoudt het inschrij­vings­num­mer (20120805x). Jor­is krijgt een nieuw inschrij­vings­num­mer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrij­ving en het laat­ste volg­num­mer van die dag (20121015x).

Plan je een gezins­her­e­ni­ging in de toekomst?

Bezorg ons een attest van de geplan­de gezins­her­e­ni­ging. Voor de groot­te van jouw toe­kom­sti­ge huur­wo­ning hou­den we reke­ning met de gezins­sa­men­stel­ling na de gezinshereniging. 

Plan je na inschrij­ving om een aan­vraag van gezins­her­e­ni­ging in te die­nen, dan moet je ons dit mel­den zodat wij je keu­zes kun­nen aan­pas­sen.

Als de gezins­her­e­ni­ging nog niet is gebeurd als je aan de beurt komt, dan krijg je een klei­ner appar­te­ment. Daar­na kan je mute­ren naar een gro­te­re woning als de gezins­her­e­ni­ging heeft plaatsgevonden. 

Kan ik van de wacht­lijst geschrapt worden?

We kun­nen je schrap­pen van de wacht­lijst. Dat kan alleen in een aan­tal situaties. 

  • Je accep­teer­de een soci­a­le woning. Dan is het natuur­lijk niet meer nodig dat je nog op de lijst staat;
  • Je vol­doet niet meer aan de inko­mens­voor­waar­de bij de actu­a­li­se­ring van de wachtlijst.
  • Je vol­doet niet meer aan alle voor­waar­den voor soci­a­le ver­hu­ring als we je een gepas­te woning aan­bie­den en je eerst gerang­schikt stond.
  • Je gaf bewust fou­te of onvol­le­di­ge gegevens.
  • Je wei­gert twee keer een gepas­te woning. Of, je rea­geert twee­maal niet op onze brie­ven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vra­gen dat we je schrap­pen. Je stuurt ons hier­voor een brief.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden