200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Voor wie?

Is jouw inko­men net te hoog voor een soci­a­le huur­wo­ning? Geen pro­bleem, dan kom je mis­schien wel in aan­mer­king voor een beschei­den huurwoning. 

Eigen­dom

Je mag geen woning of bouw­grond bezit­ten (ook niet in het buitenland)

Je kunt niet inschrij­ven als je een woning of bouw­grond vol­le­dig of gedeeltelijk:

 • in vol­le eigen­dom, vrucht­ge­bruik, erf­pacht of opstal hebt.
 • in erf­pacht, opstal of vrucht­ge­bruik hebt gegeven.

Deze voor­waar­de geldt voor de toe­kom­sti­ge refe­ren­tie­huur­der. Ze geldt ook voor de per­soon die met de refe­ren­tie­huur­der gehuwd is, die ermee wet­te­lijk samen­woont of die de fei­te­lij­ke part­ner is en de woning mee zal bewonen.

De voor­waar­de geldt ook voor een woning of bouw­grond in het buitenland.

Bracht je als zaak­voer­der, bestuur­der of aan­deel­hou­der een woning of bouw­grond in een ven­noot­schap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

De eigen­doms­voor­waar­de geldt niet als:

 • je samen met je ex-part­ner een woning of bouw­grond vol­le­dig of gedeel­te­lijk in eigen­dom, vrucht­ge­bruik, erf­pacht of opstal hebt of hebt gegeven
 • je een woning of bouw­grond kos­te­loos hebt verworven
 • je woont in een woning die maxi­maal twee maan­den voor de inschrij­ving onbe­woon­baar of onge­schikt ver­klaard is, en waar­van de ont­rui­ming nood­za­ke­lijk is
 • jouw woning ligt in een bestem­mings­zo­ne waar wonen niet toe­ge­la­ten is (bv camping)
 • je een woning hebt die ligt in een vast­ge­steld onteigeningsplan
 • jouw woning onaan­ge­past is en bewoond wordt door een gehan­di­cap­te persoon
 • je het beheer over jouw woning hebt ver­lo­ren na een faillissement

In die geval­len moet je de woning ver­ko­pen bin­nen één jaar nadat je een beschei­den huur­wo­ning hebt gekregen.

Dit bete­kent dat als je gaat schei­den en je samen met jouw toe­kom­sti­ge ex-part­ner een woning in vol­le eigen­dom hebt, je je kan inschrijven. 

Inko­men

Voor een beschei­den huur­wo­ning gel­den nog steeds inko­mens­gren­zen, maar die lig­gen hoger dan voor soci­a­le huur­wo­nin­gen. In deze tabel kan je de inko­mens­gren­zen voor 2023 terugvinden.

 • Gezinssituatie Bovenste inkomensgrens
 • Alleenstaande zonder personen ten laste € 34.596
 • Alleenstaande persoon met een handicap zonder personen ten laste € 37.824
 • Alle andere situaties € 51.890
 • Per persoon ten laste verhoogd met € 3.231

Opmer­king:

 • het gaat over het laatst geken­de net­to belast­baar gezinsinkomen
 • bij een schei­ding kij­ken we niet meer naar het geza­men­lij­ke inkomen

Als je drie jaar gele­den geen inko­men had, dan kij­ken we naar het eerst­vol­gen­de jaar waar­in je wel een inko­men had. 

Als je in drie jaar gele­den een te hoog inko­men had, maar het lager is wan­neer je wil inschrij­ven, kan je toch inschrijven.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden